Ongeval met gewonden tijdens rijden onder invloed

Veroorzaakte u een ongeval met gewonden terwijl u onder invloed was van alcohol of drugs? Dan wacht u een dubbele sanctie: u krijgt een boete voor uw alcoholintoxicatie én een straf voor het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen.

De maximum boete voor alcoholintoxicatie ligt altijd even hoog – of u nu een ongeval met gewonden veroorzaakte of niet. De rechter zal echter wél geneigd zijn om de boete zo hoog mogelijk te maken als u een ernstig ongeval met zware gewonden veroorzaakte.

Bekom een lagere boete met de gratis hulp van de advocaten van Mijnboete.

Onmiddellijk rijverbod bij rijden onder invloed van alcohol

U mag uiteraard niet verder rijden als u een ongeval veroorzaakte terwijl u te veel gedronken had. U krijgt dan een onmiddellijk rijverbod van drie tot zes uur opgelegd. Uw rijbewijs kan eveneens onmiddellijk ingetrokken worden voor een periode van 15 dagen.

Pas op: dat onmiddellijke rijverbod is niet hetzelfde als een verval van het recht tot sturen. Dit laatste rijverbod wordt door de rechter opgelegd en kan variëren van acht dagen tot vijf jaar.

1. Straffen en boetes (alcohol en rijden onder invloed)

Als u een ongeval met gewonden veroorzaakte in een toestand van alcoholintoxicatie of dronkenschap moet u altijd voor de rechter verschijnen. Die heeft een beoordelingsvrijheid over de hoogte van de boete, maar moet in elk geval een rijverbod uitspreken.

U riskeert o.m.:

– Alcoholintoxicatie

 • Een geldboete van € 1.600 tot € 16.000 
 • Een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar

– Dronkenschap

 • Een geldboete van € 1.600 tot € 16.000
 • Een rijverbod van minstens 1 maand tot vijf jaar of definitief
 • Verplicht medisch of psychologisch examen

Herhaling boete alcohol

Wordt u voor de tweede of derde keer veroordeeld voor dronken rijden of rijden onder invloed van alcohol? Dan lopen de boetes en de andere bestraffingen fors op:

 • Eerste herhaling binnen drie jaar: geldboete van € 3.200 tot € 40.000.
 • Tweede herhaling binnen drie jaar: geldboete van € 3.200 tot € 80.000

Indien u daarenboven opnieuw veroordeeld wordt voor het dronken rijden bij een ongeval met gewonden riskeert u tevens:

 • een rijverbod van minimaal zes maanden
 • vier verplichte herstelexamens
 • mogelijk alcoholslot

2. Straf voor onvrijwillige slagen en verwondingen

Bovenop de sanctie voor dronken sturen, zal u tevens veroordeeld worden voor onvrijwillige slagen en verwondingen. De straffen hiervoor zijn:

 • Gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar
 • Geldboete van € 400 tot € 8.000.

U hebt zeker een advocaat nodig om uw straf zo laag mogelijk te houden.
Vraag hier gratis juridische bijstand.

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Wet politie wegverkeer of verkeerswet).

 

Artikel 34

§ 1. Met geldboete van 25 euro tot 500 euro wordt gestraft hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt, of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0, 22 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,5 gram en minder dan 0,8 gram per liter bloed aangeeft.
§ 2. Met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro, wordt gestraft :

 • 1° hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,8 gram per liter bloed aangeeft;
 • 2° hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, gedurende de tijd dat dit hem krachtens artikel 60 verboden is;
 • 3° hij die geweigerd heeft zich te onderwerpen aan de ademtest of aan de ademanalyse, bedoeld in de artikelen 59 en 60, of, zonder wettige reden, geweigerd heeft de bloedproef bedoeld in artikel 63, § 1, 1° en 2° te laten nemen;

4° hij die het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs waarvan hij houder is, in de gevallen bedoeld in artikel 61, niet heeft afgegeven, of het ingehouden voertuig of rijdier heeft bestuurd.

Artikel 35

Met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro en met het verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste een maand en ten hoogste vijf jaar of voorgoed, wordt gestraft hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl hij in staat van dronkenschap verkeert of in een soortgelijke staat met name ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen.

Artikel 36

Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van 400 euro tot 5 000 euro of met een van die straffen alleen en het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of voorgoed, wordt gestraft hij die, na een veroordeling met toepassing van artikel 34, §2 of artikel 35, een van deze bepalingen binnen drie jaar opnieuw overtreedt.
In geval van nieuwe herhaling binnen drie jaar na de tweede veroordeling, kunnen de hierboven bepaalde gevangenisstraffen en geldboeten worden verdubbeld.

Artikel 37

Met een geldboete van 200 euro tot 2 000 euro, wordt gestraft:

 • 1° hij die een persoon, die duidelijke tekens van strafbare alcoholopname vertoont of die zich blijkbaar bevindt in de toestand bedoeld in artikel 35, aanzet of uitdaagt tot het besturen van een voertuig of een rijdier of tot het begeleiden met het oog op de scholing;
 • 2° hij die aan een persoon, die duidelijke tekens van strafbare alcoholopname vertoont of die zich blijkbaar bevindt in de toestand bedoeld in artikel 35, een voertuig toevertrouwt om te besturen of om te begeleiden met het oog op de scholing of een rijdier toevertrouwt.

Strafwetboek

 

Art. 418.

Schuldig aan onopzettelijk doden of aan onopzettelijk toebrengen van letsel is hij die het kwaad veroorzaakt door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen.

Art. 419.

Hij die onopzettelijk iemands dood veroorzaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van vijftig euro tot duizend euro.
Wanneer de doding het gevolg is van een verkeersongeval dan bedraagt de gevangenisstraf drie maanden tot vijf jaar en de geldboete 50 euro tot 2000 euro.

Art. 420.

Indien het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg alleen slagen of verwondingen ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van vijftig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen.
Wanneer de slagen of verwondingen het gevolg zijn van een verkeersongeval dan bedraagt de gevangenisstraf acht dagen tot een jaar en de geldboete 50 euro tot 1000 euro.

Gratis juridisch advies


Kreeg u een boete in de bus en wenst u gratis en vrijblijvend juridisch advies?

Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag verder.

Juridische bijstand


Wordt u voor de politierechtbank gedagvaard na een ongeval of verkeersovertreding? Dan schakelt u best de juridische bijstand van een advocaat in. Dit kan op de volgende drie manieren:

1. Gratis advocaat via rechtsbijstand

Meer dan 90 procent van alle autobestuurders heeft recht op een gratis advocaat via zijn verzekeringsmaatschappij. Dat is opgenomen in bijna elke autoverzekeringspolis. Niet vergeten: de rechtsbijstandverzekering dekt ook de eventuele gerechtskosten! Daarom betaalt u dus helemaal niets.

U mag die advocaat altijd zelf kiezen – wat uw verzekeringsagent of makelaar ook beweert. U kiest dus best voor een specialist in strafrecht en verkeersrecht. Zoals Jorgen Van Laer en zijn gespecialiseerd team.

Schakel onze gratis advocaten in.

2. Pro deo advocaat

Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan nog komt u mogelijk in aanmerking voor gratis bijstand door een Pro deo advocaat. Bezorg ons uw loongegevens en informatie over uw boete – dan gaan wij na of u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand.

Schakel een pro deo advocaat in.

3. Betalende advocaat

Hebt u geen rechtsbijstand en geen recht op een advocaat pro-deo? Dan nog kunt u gebaat zijn bij assistentie van een advocaat – zeker in zwaardere dossiers. Onze specialisten hebben veel ervaring in strafrecht en verkeersrecht. Ze maken graag eerlijke en duidelijke afspraken over ereloon en vergoeding. Zo kan er een vast bedrag worden afgesproken en wordt u niet geconfronteerd met verrassingen. Onze advocaten verdedigen uw zaak met verve voor de politierechtbank. Mijnboete.be ziet erop toe dat dit kwaliteitsvol gebeurt.

Neem contact op met advocaat Jorgen Van Laer en zijn team.