Alcohol intoxicatie bij ongeval met blikschade

Alcohol is een belangrijke oorzaak van ongevallen in het verkeer. De boete voor alcoholintoxicatie is hoog, zeker als u een ongeval veroorzaakt hebt terwijl u dronken achter het stuur zat.

Vraag gratis advies aan de gespecialiseerde advocaten van Mijnboete.

Boete na ongeval met schade en alcohol intoxicatie

De boete voor alcoholintoxicatie is altijd hetzelfde, of u nu een ongeval begaat of niet. Alleen als u gewonden of slachtoffers maakt, gaat het boetebedrag voor rijden onder invloed van alcohol omhoog.

De rechter heeft wel een beoordelingsvrijheid bij het uitspreken van een boete. Hij zal eerder een zware straf uitspreken als uw alcoholgebruik een ernstig ongeval veroorzaakte.

Onmiddellijk rijverbod bij rijden in staat van alcohol intoxicatie

Als u een positieve ademtest aflegt, mag u niet verder rijden. De politie legt u dan onmiddellijk een rijverbod op van drie tot zes uur. De agent zal uw wagen parkeren als u alleen bent en niemand anders het stuur kan overnemen.

Het onmiddellijke rijverbod dat u wordt opgelegd door de politie heeft niets te maken met een eventueel rijverbod dat later wordt uitgesproken door de rechter (verval van het recht tot sturen). Het verval van het recht tot sturen kan flink oplopen als u heel veel alcohol in uw bloed had, of reeds herhaaldelijk werd veroordeeld.

Minnelijke schikking of rechtbank?

Zodra uw ademtest een alcoholpercentage van meer dan 1,5 promille vertoont, moet u zich verantwoorden voor de politierechter. De boete voor het rijden in staat van alcohol intoxicatie wordt dan door de rechter bepaald.

Lag uw alcoholpercentage lager? Dan mag het parket een minnelijke schikking aanbieden. Pas op: dat is een gunstmaatregel. De procureur mag dus ook beslissen dat u toch voor de rechtbank moet verschijnen, ook al ligt uw alcoholpercentage lager dan 1,5 promille.

De minnelijke schikking houdt in dat u een geldbedrag moet betalen. Indien u dit niet betaalt, zal u worden gedagvaard en toch voor de politierechtbank moeten verschijnen. Het bedrag van de minnelijke schikking wordt bepaald door het parket.

In veel gevallen wordt u echter doorverwezen naar de politierechtbank. Op zo’n moment laat u zich best bijstaan door een advocaat. Vaak kan dat gratis. Vraag meteen advies aan advocaat Jorgen Van Laer en zijn team.

Straffen en boetes (alcohol en rijden onder invloed)

OvertredingOnmiddellijk rijverbodMinnelijke schikkingOnmiddellijke intrekking rijbewijsRechtbank
Tussen 0,5 en 0,8 promille alcohol3 uurMogelijk (€ 179)NeeMogelijk, boete van € 200 tot € 4.000 + verval recht tot sturen
Tussen 0,8 tot 1,01 promille alcohol6 uurMogelijk (€ 420)Mogelijk bij gevaarlijk rijgedragMogelijk, boete van € 1.600 tot € 16.000 + verval recht tot sturen
Tussen 1,01 tot 1,15 promille alcohol6 uurMogelijk (€ 578)Mogelijk bij gevaarlijk rijgedragMogelijk, boete van € 1.600 tot € 16.000 + verval recht tot sturen
Tussen 1,15 tot 1,49 promille alcohol6 uurMogelijk (€ 1.260)Mogelijk bij gevaarlijk rijgedragAltijd, boete van € 1.600 tot € 16.000 + verval recht tot sturen
Vanaf 1,49 promille alcoholjaAltijd rechtbank15 dagenAltijd, boete van € 1.600 tot € 16.000 + verval recht tot sturen
Dronkenschap of soortgelijk (drugs, geneesmiddelen, …)jaAltijd rechtbank15 dagenVerplicht, boete van € 1.600 tot € 16.000 + verval recht tot sturen
Weigering ademtest, ademanalyse of bloedproefjaMogelijk15 dagenMogelijk, boete van € 1.600 tot € 16.000 + verval recht tot sturen

Herhaling boete alcohol

Wordt u voor de tweede of derde keer veroordeeld voor dronken rijden of rijden in staat van alcohol intoxicatie? Dan lopen de boetes en de andere bestraffingen fors op:

  • Eerste herhaling binnen drie jaar: geldboete van € 3.200 tot € 40.000.
  • Tweede herhaling binnen drie jaar: geldboete van € 3.200 tot € 80.000.

Verweer uzelf tegen uw boete

U moet helemaal niet akkoord gaan met de boete die u opgelegd wordt. Als u vindt dat de boete te hoog ligt, of dat u zelfs helemaal geen boete verdient, loont het de moeite om een advocaat te raadplegen en uw zaak voor de rechtbank te verdedigen. Alleen op die manier maakt u kans op een lagere boete. Vraag meteen juridische bijstand.

19 APRIL 2014. – Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer

 

Artikel 2

4° [kan een overtreding van artikel 34, § 1, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van [179 euro].
Een overtreding van artikel 34, § 2, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer kan, indien de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram en minder dan 0,44 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet, aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van [420 euro].
Een overtreding van artikel 34, § 2, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer kan, indien de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,44 milligram en minder dan 0,50 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet, aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van [578 euro].
Een overtreding van artikel 34, § 2, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer kan, indien de overtreder geen woonplaats of vaste verblijfplaats in België heeft en de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,50 milligram en minder dan 0,65 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet, aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van [1260 euro].
Een overtreding van artikel 34, § 3, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer geeft aanleiding tot de onmiddellijke inning van [105 euro] indien de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,09 milligram en minder dan 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet, en kan aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van [179 euro] indien de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,22 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet.]

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Wet politie wegverkeer of verkeerswet).

 

Artikel 34

§ 1. Met geldboete van 25 euro tot 500 euro wordt gestraft hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt, of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0, 22 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,5 gram en minder dan 0,8 gram per liter bloed aangeeft. § 2. Met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro, wordt gestraft :

  • 1° hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,8 gram per liter bloed aangeeft;
  • 2° hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, gedurende de tijd dat dit hem krachtens artikel 60 verboden is;
  • 3° hij die geweigerd heeft zich te onderwerpen aan de ademtest of aan de ademanalyse, bedoeld in de artikelen 59 en 60, of, zonder wettige reden, geweigerd heeft de bloedproef bedoeld in artikel 63, § 1, 1° en 2° te laten nemen;
  • 4° hij die het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs waarvan hij houder is, in de gevallen bedoeld in artikel 61, niet heeft afgegeven, of het ingehouden voertuig of rijdier heeft bestuurd.

Artikel 35

Met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro en met het verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste een maand en ten hoogste vijf jaar of voorgoed, wordt gestraft hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl hij in staat van dronkenschap verkeert of in een soortgelijke staat met name ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen.

Artikel 36

Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van 400 euro tot 5 000 euro of met een van die straffen alleen en het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of voorgoed, wordt gestraft hij die, na een veroordeling met toepassing van artikel 34, §2 of artikel 35, een van deze bepalingen binnen drie jaar opnieuw overtreedt. In geval van nieuwe herhaling binnen drie jaar na de tweede veroordeling, kunnen de hierboven bepaalde gevangenisstraffen en geldboeten worden verdubbeld.

Artikel 37

Met een geldboete van 200 euro tot 2 000 euro, wordt gestraft:

  • 1° hij die een persoon, die duidelijke tekens van strafbare alcoholopname vertoont of die zich blijkbaar bevindt in de toestand bedoeld in artikel 35, aanzet of uitdaagt tot het besturen van een voertuig of een rijdier of tot het begeleiden met het oog op de scholing;
  • 2° hij die aan een persoon, die duidelijke tekens van strafbare alcoholopname vertoont of die zich blijkbaar bevindt in de toestand bedoeld in artikel 35, een voertuig toevertrouwt om te besturen of om te begeleiden met het oog op de scholing of een rijdier toevertrouwt

Gratis juridisch advies


Kreeg u een boete in de bus en wenst u gratis en vrijblijvend juridisch advies?

Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag verder.

Juridische bijstand


Wordt u voor de politierechtbank gedagvaard na een ongeval of verkeersovertreding? Dan schakelt u best de juridische bijstand van een advocaat in. Dit kan op de volgende drie manieren:

1. Gratis advocaat via rechtsbijstand

Meer dan 90 procent van alle autobestuurders heeft recht op een gratis advocaat via zijn verzekeringsmaatschappij. Dat is opgenomen in bijna elke autoverzekeringspolis. Niet vergeten: de rechtsbijstandverzekering dekt ook de eventuele gerechtskosten! Daarom betaalt u dus helemaal niets.

U mag die advocaat altijd zelf kiezen – wat uw verzekeringsagent of makelaar ook beweert. U kiest dus best voor een specialist in strafrecht en verkeersrecht. Zoals Jorgen Van Laer en zijn gespecialiseerd team.

Schakel onze gratis advocaten in.

2. Pro deo advocaat

Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan nog komt u mogelijk in aanmerking voor gratis bijstand door een Pro deo advocaat. Bezorg ons uw loongegevens en informatie over uw boete – dan gaan wij na of u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand.

Schakel een pro deo advocaat in.

3. Betalende advocaat

Hebt u geen rechtsbijstand en geen recht op een advocaat pro-deo? Dan nog kunt u gebaat zijn bij assistentie van een advocaat – zeker in zwaardere dossiers. Onze specialisten hebben veel ervaring in strafrecht en verkeersrecht. Ze maken graag eerlijke en duidelijke afspraken over ereloon en vergoeding. Zo kan er een vast bedrag worden afgesproken en wordt u niet geconfronteerd met verrassingen. Onze advocaten verdedigen uw zaak met verve voor de politierechtbank. Mijnboete.be ziet erop toe dat dit kwaliteitsvol gebeurt.

Neem contact op met advocaat Jorgen Van Laer en zijn team.