intoxicatie dronkenschap blazen alcohol test ademanalyse

Alcoholintoxicatie achter het stuur

De wet is streng voor rijden onder invloed van alcohol. Als u positief blaast op een ademtest krijgt u een onmiddellijk rijverbod en een fikse boete. Naarmate uw alcoholpercentage hoger ligt, nemen ook uw alcohol boete én uw rijverbod toe.

Veroorzaakte u een ongeval tijdens uw dronkenschap of pleegde u vluchtmisdrijf? Dan gelden er nog strengere regels. Neem contact op met Jorgen Van Laer als u meer uitleg wenst.

Wat is rijden onder invloed precies?

De wet verbiedt u om een voertuig (of een rijdier) te besturen in staat van alcoholintoxicatie en/of dronkenschap. Zelfs aanstalten maken om dat te doen, is al strafbaar. Het is dus perfect mogelijk dat u een boete krijgt voor het dronken of geïntoxiceerd rijden of een ademtest moet ondergaan nog vóór dat u effectief aan het rijden bent.

Deze regels gelden uitsluitend voor de bestuurder van het voertuig. Enkel deze kan vervolgd worden voor het rijden onder invloed van alcohol. De eventuele passagiers blijven buiten schot. Zij kunnen hoogstens vervolgd worden voor openbare dronkenschap.

Verschil tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap

  • Alcoholintoxicatie betekent dat u te veel alcohol in uw bloed hebt. Dat kan gemakkelijk getest worden met een ademtest/ademanalyse (standaard bij elke gewone alcoholcontrole) of een bloedproef.

In negentig procent van de gevallen krijgt u een boete voor alcoholintoxicatie na een positieve ademtest bij een alcoholcontrole. Tegen die vaststellingen kunt u weinig ondernemen.

  • Dronkenschap is een feitelijke vaststelling door de politie en staat los van het gemeten alcoholgehalte. U kan door de politie dronken worden bevonden indien u zodanig onder invloed bent van alcoholische dranken dat u uw daden niet meer bestendig onder controle heeft. In dergelijk geval bent u kennelijk niet meer in staat om te sturen.

De beoordeling van dronkenschap gebeurt niet aan de hand van enige appartuur. De politie gebruikt een aantal paramters (uitwendige tekens) om dit te toetsen. Zij kan u eventueel ook een aantal testen opleggen (bijv. wandelen over een lijn of een muntje oprapen,…). Op basis daarvan kan de politie een proces-verbaal opmaken en u beboeten.

Zowel alcoholintoxicatie als dronkenschap zijn verboden als u achter het stuur zit! Openbare dronkenschap heeft niets met het besturen van een voertuig te maken.

Uw rechten bij een alcoholcontrole

De politie mag een alcoholcontrole opleggen aan iedereen die aanstalten maakt om zijn wagen te besturen. Ook als u betrokken bent bij een verkeersongeval (zelfs als voetganger), mag de politie u onderwerpen aan een ademtest. U hebt altijd recht op 15 minuten wachttijd bij een alcoholcontrole.

Uw ademtest kan drie resultaten hebben:

  • S (safe of veilig): u mag doorrijden en krijgt geen boete.
  • A (alarm): u hebt tussen 0,22 en 0,35 promille alcohol in uw bloed.
  • P (positief): u hebt meer dan 0,35 promille alcohol in uw bloed.

Is het resultaat van de ademtest A (Alarm) of P (Positief)? Dan moet u een ademanalyse ondergaan. U moet dan opnieuw in het toestel blazen om de precieze hoeveelheid alcohol in uw bloed te meten. U mag altijd vragen om de ademanalyse een tweede keer uit te voeren als u het niet eens bent met het resultaat van de alcoholcontrole.

U mag een ademtest niet weigeren. Doet u dat toch? Dan beschouwt de politie het resultaat als positief, en krijgt u onmiddellijk een rijverbod van zes uur.

Onmiddellijk rijverbod bij rijden onder invloed

Als u in geval van een alcoholintoxicatie een positieve ademtest aflegt, mag u niet verder rijden. De politie legt u dan onmiddellijk een rijverbod op van drie tot zes uur. De agent zal uw wagen parkeren als u alleen bent en niemand anders het stuur kan overnemen.

Dat onmiddellijke rijverbod heeft niets te maken met een eventueel rijverbod dat later wordt uitgesproken door de rechter. Dat verval tot het recht van sturen kan flink oplopen als u heel veel alcohol in uw bloed had, of herhaaldelijk werd veroordeeld.

Minnelijke schikking of rechtbank?

Zodra uw ademtest een alcoholpercentage van meer dan 1,5 promille vertoont, moet u zich verantwoorden voor de politierechter. De boete voor de alcoholintoxicatie wordt dan door de rechter bepaald.

Lag uw alcoholpercentage lager? Dan mag het parket een minnelijke schikking aanbieden. Indien u deze minnelijke schikking niet betaalt, zal u worden gedagvaard en dus voor de rechtbank verschijnen. De hoogte van de minnelijke schikking wordt bepaald door het parket. Pas op: dat is een gunstmaatregel. De procureur mag dus ook beslissen dat u toch voor de rechtbank moet verschijnen, ook al ligt uw alcoholpercentage lager dan 1,5 promille.

Bent u gedagvaard? Neem dan meteen gratis contact op met advocaat Jorgen Van Laer.

OvertredingOnmiddellijk rijverbodMinnelijke schikkingOnmiddellijke intrekking rijbewijsRechtbank
Tussen 0,5 en 0,8 promille alcohol3 uurMogelijkNeeMogelijk, boete van € 200 tot € 4.000 + verval recht tot sturen
Tussen 0,8 en 1,2 promille alcohol6 uurMogelijkMogelijk bij gevaarlijk rijgedragMogelijk, boete van € 1.600 tot € 16.000 + verval recht tot sturen
Tussen 1,2 en 1,5 promille alcohol6 uurMogelijkMogelijk bij gevaarlijk rijgedragMogelijk, boete van € 1.600 tot € 16.000 + verval recht tot sturen
Tussen 1,5 en 1,6 promille alcohol6 uurAltijd rechtbankMogelijk bij gevaarlijk rijgedragAltijd, boete van € 1.600 tot € 16.000 + verval recht tot sturen
Meer dan 1,6 promille alcohol6 uurAltijd rechtbank15 dagenAltijd, boete van € 1.600 tot € 16.000 + verval recht tot sturen
Meer dan 1,8 promille alcohol6 uurAltijd rechtbank15 dagenAltijd, boete van € 1.600 tot € 16.000 + verval recht tot sturen + verplicht alcholslot
Dronkenschap of soortgelijk (drugs, geneesmiddelen, …)6 uurAltijd rechtbank15 dagenVerplicht, boete van € 1.600 tot € 16.000 + verval recht tot sturen
Weigering ademtest, ademanalyse of bloedproef6 uurMogelijk15 dagenVerplicht, boete van € 1.600 tot € 16.000 + verval recht tot sturen

Herhaling boete alcoholintoxicatie

Wordt u voor de tweede of derde keer veroordeeld voor alcoholintoxicatie of dronken rijden? Dan lopen de boetes en de andere bestraffingen fors op:

  • Eerste herhaling binnen drie jaar: geldboete van € 3.200 tot € 40.000.
  • Tweede herhaling binnen drie jaar: geldboete van € 3.200 tot € 80.000.

Bovenvermelde strafverdubbeling geldt eveneens bij herhaling van drugsgerelateerde verkeersovertredingen.

Ook in geval van herhaling binnen de 3 jaar na een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde gegaan is zal het alcoholsot verplicht zijn, wanneer in beide gevallen de alcoholconcentratie minstens 0,50 mg/l uitgeademde alveolaire lucht bedraagt.

Alcoholmisbruik en een ongeval

Veroorzaakte u een ongeval terwijl u dronken stuurde? Dan worden uw boetes en straffen voor het rijden onder invloed verzwaard:

  • Dronken rijden bij een ongeval met dodelijke slachtoffers: rijverbod van minimaal drie maanden, vier verplichte examens en mogelijk opleggen van een alcoholslot.
  • Dronken rijden bij een ongeval met gewonden – in staat van herhaling: rijverbod van minimaal zes maanden, vier verplichte examens en mogelijk opleggen van een alcoholslot.
  • Dronken rijden bij een ongeval met dodelijke slachtoffers – in staat van herhaling: rijverbod van minimaal 1 jaar, vier verplichte examens en mogelijk opleggen van een alcoholslot.

Pas op: deze straffen gelden alleen voor uw alcoholgebruik. Bovenop deze veroordeling riskeert u ook een veroordeling voor onvrijwillige slagen en verwondingen of onvrijwillige doodslag.

19 APRIL 2014. – Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer

Artikel 2

4° [kan een overtreding van artikel 34, § 1, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van [179 euro].
Een overtreding van artikel 34, § 2, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer kan, indien de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram en minder dan 0,44 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet, aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van [420 euro].
Een overtreding van artikel 34, § 2, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer kan, indien de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,44 milligram en minder dan 0,50 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet, aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van [578 euro].
Een overtreding van artikel 34, § 2, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer kan, indien de overtreder geen woonplaats of vaste verblijfplaats in België heeft en de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,50 milligram en minder dan 0,65 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet, aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van [1260 euro].
Een overtreding van artikel 34, § 3, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer geeft aanleiding tot de onmiddellijke inning van [105 euro] indien de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,09 milligram en minder dan 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet, en kan aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van [179 euro] indien de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,22 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet.]

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Wet politie wegverkeer of verkeerswet).

 

Artikel 34

§ 1. Met geldboete van 25 euro tot 500 euro wordt gestraft hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt, of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,22 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,5 gram en minder dan 0,8 gram per liter bloed aangeeft.

Bij herhaling binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis met toepassing van het eerste lid of van artikel 35 of 37bis, § 1, dat in kracht van gewijsde is gegaan worden deze straffen verdubbeld.

§ 2. Met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro, wordt gestraft :

 hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,8 gram per liter bloed aangeeft;

 hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, gedurende de tijd dat dit hem krachtens artikel 60 verboden is;

 hij die geweigerd heeft zich te onderwerpen aan de ademtest of aan de ademanalyse, bedoeld in de artikelen 59 en 60, of, zonder wettige reden, geweigerd heeft de bloedproef bedoeld in artikel 63, § 1, 1° en 2°  te laten nemen;

 hij die het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs waarvan hij houder is, in de gevallen bedoeld in artikel 61, niet heeft afgegeven, of het ingehouden voertuig of rijdier heeft bestuurd.

Artikel 35

Met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro en met het verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste een maand en ten hoogste vijf jaar of voorgoed, wordt gestraft hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl hij in staat van dronkenschap verkeert of in een soortgelijke staat met name ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen.

Artikel 36

Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van 400 euro tot 5 000 euro of met een van die straffen alleen, wordt gestraft hij die, na een veroordeling met toepassing van artikel 34, §2 of artikel 35 of artikel 37bis, § 1, een van deze bepalingen binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan opnieuw overtreedt.

In geval van nieuwe herhaling binnen drie jaar na de tweede veroordeling, kunnen de hierboven bepaalde gevangenisstraffen en geldboeten worden verdubbeld.

Artikel 37

Met een geldboete van 200 euro tot 2 000 euro, wordt gestraft:

 hij die een persoon, die duidelijke tekens van strafbare alcoholopname vertoont of die zich blijkbaar bevindt in de toestand bedoeld in artikel 35, aanzet of uitdaagt tot het besturen van een voertuig of een rijdier of tot het begeleiden met het oog op de scholing;

 hij die aan een persoon, die duidelijke tekens van strafbare alcoholopname vertoont of die zich blijkbaar bevindt in de toestand bedoeld in artikel 35, een voertuig toevertrouwt om te besturen of om te begeleiden met het oog op de scholing of een rijdier toevertrouwt.

Artikel 37/1

§ 1. In geval van een veroordeling wegens overtreding van artikel 34, § 2, artikel 35 in geval van dronkenschap of van artikel 36, kan de rechter, indien hij geen definitief verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uitspreekt of geen toepassing maakt van artikel 42, voor een periode van ten minste één jaar en ten hoogste drie jaar of levenslang, de geldigheid van het rijbewijs van de overtreder beperken tot alle motorvoertuigen die zijn uitgerust met een alcoholslot, op voorwaarde dat de overtreder als bestuurder voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 61quinquies, § 3, bedoelde omkaderingsprogramma.

In geval van een veroordeling wegens overtreding van artikel 34, § 2, indien de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,78 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 1,8 gram per liter bloed aangeeft, beperkt de rechter de geldigheid van het rijbewijs van de overtreder tot alle motorvoertuigen die zijn uitgerust met een alcoholslot volgens dezelfde modaliteiten als bedoeld in het eerste lid. Indien de rechter evenwel verkiest om deze sanctie niet op te leggen, motiveert hij dit uitdrukkelijk.

In geval van een veroordeling wegens overtreding van artikel 36, indien het gaat om een bestraffing na een veroordeling met toepassing van artikel 34, § 2 indien de ademanalyse telkens een alcoholconcentratie van ten minste 0,50 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse telkens een alcoholconcentratie van ten minste 1,2 gram per liter bloed aangeeft, beperkt de rechter de geldigheid van het rijbewijs van de overtreder tot alle motorvoertuigen die zijn uitgerust met een alcoholslot volgens dezelfde modaliteiten als bedoeld in het eerste lid, onverminderd de bepaling van artikel 38, § 6.

§ 2. Evenwel kan de rechter, indien hij zijn beslissing motiveert, een of meerdere voertuigcategorieën aanduiden overeenkomstig de bepalingen vastgesteld door de Koning krachtens artikel 26, waarvoor hij de geldigheid van het rijbewijs niet beperkt overeenkomstig § 1. De beperkte geldigheid moet wel ten minste betrekking hebben op de voertuigcategorie waarmee de overtreding die aanleiding heeft gegeven tot toepassing van § 1 werd begaan.

§ 3. De rechter kan de geldboete verminderen met de volledige of gedeeltelijke kosten van de installatie en het gebruik van een alcoholslot in een voertuig evenals de kosten van het omkaderingsprogramma, zonder dat ze minder dan één euro mag bedragen.

§ 4. Met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met een geldboete van 500 euro tot 2000 euro of met een van die straffen alleen en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een periode die ten minste even lang is als de periode waarin de geldigheid van het rijbewijs werd beperkt, wordt gestraft hij die is veroordeeld wegens overtreding van dit artikel en een motorvoertuig bestuurt waarvoor een rijbewijs vereist is en dat niet uitgerust is met het opgelegde alcoholslot, of die als bestuurder niet voldoet aan de voorwaarden van het omkaderingsprogramma.

Gratis juridisch advies


Kreeg u een boete in de bus en wenst u gratis en vrijblijvend juridisch advies?

Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag verder.

Juridische bijstand


Wordt u voor de politierechtbank gedagvaard na een ongeval of verkeersovertreding? Dan schakelt u best de juridische bijstand van een advocaat in. Dit kan op de volgende drie manieren:

1. Gratis advocaat via rechtsbijstand

Meer dan 90 procent van alle autobestuurders heeft recht op een gratis advocaat via zijn verzekeringsmaatschappij. Dat is opgenomen in bijna elke autoverzekeringspolis. Niet vergeten: de rechtsbijstandverzekering dekt ook de eventuele gerechtskosten! Daarom betaalt u dus helemaal niets.

U mag die advocaat altijd zelf kiezen – wat uw verzekeringsagent of makelaar ook beweert. U kiest dus best voor een specialist in strafrecht en verkeersrecht. Zoals Jorgen Van Laer en zijn gespecialiseerd team.

Schakel onze gratis advocaten in.

2. Pro deo advocaat

Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan nog komt u mogelijk in aanmerking voor gratis bijstand door een Pro deo advocaat. Bezorg ons uw loongegevens en informatie over uw boete – dan gaan wij na of u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand.

Schakel een pro deo advocaat in.

3. Betalende advocaat

Hebt u geen rechtsbijstand en geen recht op een advocaat pro-deo? Dan nog kunt u gebaat zijn bij assistentie van een advocaat – zeker in zwaardere dossiers. Onze specialisten hebben veel ervaring in strafrecht en verkeersrecht. Ze maken graag eerlijke en duidelijke afspraken over ereloon en vergoeding. Zo kan er een vast bedrag worden afgesproken en wordt u niet geconfronteerd met verrassingen. Onze advocaten verdedigen uw zaak met verve voor de politierechtbank. Mijnboete.be ziet erop toe dat dit kwaliteitsvol gebeurt.

Neem contact op met advocaat Jorgen Van Laer en zijn team.