Parkeerboete

Een parkeerboete is een heel vervelende boete. In sommige gevallen kan die boete heel hoog oplopen: tot 1750 euro. Het is belangrijk dat u zich tegen de boete verzet als u meent dat u daarvoor grondige redenen hebt. Vraag zeker gratis advies aan onze specialist, advocaat Jorgen Van Laer.

Wat betekent de wet over het parkeerverbod in de praktijk?

In de meeste gevallen is het duidelijk dat u op een bepaalde plaats niet mag stilstaan of parkeren. De typische verbodsborden voor het parkeren geven aan waar u wel of niet mag staan. Maar in sommige andere gevallen is het niet zo evident omdat er geen borden staan.

U mag in elk geval niet parkeren:

 • op een fietspad, zebrapad of voetpad;
 • op een bushalte;
 • onder een brug (tenzij er specifieke parkeerborden staan);
 • binnen de vijf meter voor een kruispunt en op dat kruispunt zelf;
 • op minder dan twintig meter voor een verkeerslicht;
 • voor een garagepoort;
 • naast een onderbroken gele lijn;
 • op een gehandicaptenplaats.

Kijk altijd goed naar de verkeersborden. Die geven in de meeste gevallen aan waar u wel of niet mag parkeren.

Een parkeerboete is geen retributie

In veel steden moet u betalen om te parkeren. Doet u dat niet? Dan krijgt u een retributie van de stad, of van een privémaatschappij die de parkeerplaatsen uitbaat. Dat is géén parkeerboete. Parkeerboetes mogen alleen door de politie uitgeschreven worden.

Uw parkeerboete berekenen

Verkeerd parkeren is een overtreding van de tweede graad. De straffen voor een overtreding van tweede graad zijn:

 • Boete: tussen 20 euro en 250 euro
 • Rijverbod is mogelijk
 • Jonge bestuurders krijgen sowieso een rijverbod en moeten opnieuw een theoretisch of praktisch examen doen bij drie overtredingen in één jaar.

Krijgt u voor de tweede keer binnen de drie jaar een parkeerboete? Dan verdubbelen de boetebedragen.

Houd er rekening mee dat als u door de politierechter tot een geldboete wordt veroordeeld, deze boete moet vermenigvuldigd worden met de opdeciemen.

Verzet u tegen uw boete. Vraag gratis advies aan advocaat Jorgen Van Laer en zijn team.

Verzachtende omstandigheden

De rechter kan oordelen dat er sprake is van verzachtende omstandigheden. In dit geval kan de geldboete verminderd worden, zonder dat deze minder dan één euro mag bedragen. Als er zowel een geldboete als een rijverbod wordt uitgesproken, kan de rechter de geldboete verminderen met de kosten van de herstelonderzoeken en –examens en de erelonen van de geneesheer en psycholoog. De boete mag ook hier niet lager liggen dan één euro.

Minnelijke schikking

Veel parkeerboetes worden door het parket afgehandeld met een minnelijke schikking. U krijgt dan een overschrijvingsformulier in de bus met de vraag om uw boete meteen te betalen. Doet u dat? Dan moet u niet voor de politierechter verschijnen. Maar pas op: bij een minnelijke schikking mag u geen verweermiddelen aanvoeren. Als u dus denkt dat uw parkeerboete onterecht werd gegeven, betaalt u de minnelijke schikking best niet. Het bedrag van de minnelijke schikking wordt bepaald door het parket

Neem in dat geval zeker contact op met de advocaten van Mijnboete.

Bijzondere bewijswaarde proces verbaal

Het proces verbaal van de agent die uw parkeerboete uitschreef, heeft een bijzondere bewijswaarde. Dat wil zeggen dat zijn versie van de feiten altijd belangrijker zal zijn in de rechtbank dan uw eigen versie.

Tenzij u de versie van de agent kunt weerleggen met bewijsmateriaal. In dat geval kan uw parkeerboete uiteraard ongedaan gemaakt worden.

Krijg gratis advies van strafrecht- en verkeersrechtadvocaat Jorgen Van Laer bij het verweer tegen uw parkeerboete.

Artikel 24: Stilstaan- en parkeerverbod

Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid :

 • 1° onverminderd artikel 23.4, op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens plaatselijke reglementering;
 • 2° op de fietspaden en op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;
 • 3° op de overwegen;
 • 4° op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 5 meter voor deze oversteekplaatsen;
 • 5° op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en behoudens plaatselijke reglementering onder de bruggen;
 • 6° op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is;
 • 7° in de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de naastbijgelegen rand van de dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke reglementering;
 • 8° op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de kruispunten, behoudens plaatselijke reglementering;
 • 9° op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de kruispunten;
 • 10° op minder dan 20 meter voor de verkeersborden

De bepalingen van 9° en 10° gelden niet voor voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die verkeersborden of lichten zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt.

Artikel 25. Parkeerverbod

25.1. Het is verboden een voertuig te parkeren :

 • 1° op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd voertuig en op elke plaats waar het voertuig het instappen in of het wegrijden van een ander voertuig zou verhinderen;
 • 2° op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een autobus-, trolleybus- of tramhalte aanwijst;
 • 3° voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht;
 • 4° op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen op de rijbaan moeten komen om omheen een hindernis te gaan of te rijden;
 • 5° op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde parkeerplaatsen zou verhinderen;
 • 6° op de plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou belemmerd worden;
 • 7° wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden;
 • 8° buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare weg waarop het verkeersbord B9 is aangebracht; B9
 • 9° op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a of E9b is aangebracht; E9a E9b
 • 10° op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel 75.1.2.°;
 • 11° op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander stilstaand of geparkeerd voertuig, wanneer twee andere voertuigen daardoor elkaar moeilijk zouden kunnen kruisen;
 • 12° op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie rijbanen;
 • 13° buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een openbare weg met twee rijbanen of op de middenste berm die deze rijbanen scheidt.
 • 14° op de parkeerplaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3° c, behalve voor de voertuigen gebruikt door personen met een handicap die in het bezit zijn van een speciale kaart zoals bedoeld in artikel 27.4.1 of 27.4.3.

25.2. Het is verboden op de openbare weg voertuigen voor verkoop of verhuring ten toon te stellen.

Gratis juridisch advies

Kreeg u een boete in de bus? Wordt u voor de politierechtbank gedagvaard na een ongeval of verkeersovertreding? Dan schakelt u best een advocaat in.

Gratis advocaat via rechtsbijstand

Meer dan 90 procent van alle autobestuurders heeft recht op een gratis advocaat via zijn verzekeringsmaatschappij. Dat is opgenomen in bijna elke autoverzekeringspolis. Niet vergeten: de rechtsbijstandverzekering dekt ook de eventuele gerechtskosten! U betaalt dus helemaal niets.

U mag die advocaat altijd zelf kiezen – wat uw verzekeringsagent of makelaar ook beweert. U kiest dus best voor een specialist in strafrecht en verkeersrecht. Zoals Jorgen Van Laer en zijn gespecialiseerd team.

Schakel onze gratis advocaten in.

Pro deo advocaat

Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan nog komt u mogelijk in aanmerking voor gratis bijstand door een pro-deo advocaat. Bezorg ons uw loongegevens en informatie over uw boete – dan gaan wij na of u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand.

Schakel gratis een pro deo advocaat in.

Betalende advocaat

Hebt u geen rechtsbijstand en geen recht op een advocaat pro-deo? Dan nog kunt u gebaat zijn bij assistentie van een advocaat – zeker in zwaardere dossiers. Onze specialisten hebben veel ervaring in strafrecht en verkeersrecht. Ze maken graag eerlijke en duidelijke afspraken over ereloon en vergoeding. Zo kan er een vast bedrag worden afgesproken en wordt u niet geconfronteerd met verassingen. Onze advocaten verdedigen uw zaak met verve voor de politierechtbank. Mijnboete.be ziet erop toe dat dit kwaliteitsvol gebeurt.

Neem contact op met advocaten van Mijnboete.