Boete voor rijden zonder verzekeringsbewijs

Een voertuig mag slechts in het verkeer worden gebracht indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het aanleiding kan geven, gedekt is. Uw verzekeringsbewijs is een belangrijk document dat altijd aanwezig moet zijn in uw voertuig. Rijden zonder (geldig) verzekeringsbewijs leidt altijd tot een boete, ook als uw auto wel degelijk verzekerd is. Uw wagen kan daarnaast ook getakeld en/of in beslag worden genomen.

Verplichting van de eigenaar van het voertuig

De verplichting tot het sluiten van een verzekering rust op de eigenaar van het voertuig. Indien echter een andere persoon voor dit voertuig een verzekering heeft afgesloten, is de verplichting van de eigenaar geschorst voor de duur van deze overeenkomst.

Wie kan bestraft worden?

In eerste instantie wordt uiteraard de eigenaar en/of de houder van een voertuig bestraft indien hij/zij een onverzekerd voertuig in het verkeer brengt of toelaat dat dit in het verkeer wordt gebracht.

De wet laat echter ook toe dat de bestuurder van dat onverzekerd voertuig wordt bestraft. Het is daarom belangrijk dat u, alvorens een voertuig te besturen, nakijkt of dat voertuig wel degelijk in regel is met de geldende wetgeving en dat alle vereiste papieren in het voertuig aanwezig zijn.

Zware boete voor auto zonder geldige BA-verzekering

Indien u eigenaar/houder of bestuurder bent van een voertuig dat niet geldig verzekerd is, riskeert u zwaar bestraft te worden. De Wet voorziet:

  • een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden;
  • een geldboete van € 800 tot € 8.000;
  • of één van deze straffen alleen.

U riskeert daarnaast ook een rijverbod van acht dagen tot vijf jaar.

Als u  een ongeval veroorzaakt met een voertuig dat niet geldig verzekerd is, zal u daarenboven zelf moeten opdraaien voor alle mogelijke kosten en schade die u berokkend hebt aan anderen.

Als bestuurder kan u tot slot ook bestraft worden indien het verzekeringsbewijs zich niet in de wagen bevindt. In dergelijk geval riskeert u een geldboete van € 80 tot € 2.000.

Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

 

Artikel 2 §1

Tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen, worden motorrijtuigen alleen toegelaten indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe zij aanleiding kunnen geven, gedekt is door een verzekeringsovereenkomst die aan de bepalingen van deze wet voldoet en waarvan de werking niet is geschorst.

De verplichting tot het sluiten van de verzekering rust op de eigenaar van het motorrijtuig. Indien een andere persoon de verzekering heeft aangegaan, is de verplichting van de eigenaar geschorst voor de duur van de overeenkomst die door de andere persoon is gesloten.

(De verzekering moet zijn gesloten bij een verzekeraar die daartoe is toegelaten of van toelating is vrijgesteld op grond van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.)

Artikel 22 §1

De eigenaar of de houder van het motorrijtuig die het in het verkeer brengt of toelaat dat het in het verkeer wordt gebracht op een van de in artikel 2, § 1, bedoelde plaatsen zonder dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het aanleiding kan geven, gedekt is overeenkomstig deze wet, alsmede de bestuurder van dat motorrijtuig, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd frank tot duizend frank, of met een van die straffen alleen.

De houder en de bestuurder van het motorrijtuig zijn krachtens het eerste lid alleen strafbaar als zij weten dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig aanleiding kan geven, niet gedekt is overeenkomstig deze wet.

Artikel 23

Wanneer een motorrijtuig dat niet onderworpen is aan de voorschriften van artikel 2, § 2, zich bevindt op één van de plaatsen vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, zonder te beschikken over het bewijs bedoeld in artikel 7, wordt de bestuurder gestraft met de straffen bepaald (in artikel 29, § 2) van de bij koninklijk besluit van 16 maart 1968 gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer.

Gratis juridisch advies


Kreeg u een boete in de bus en wenst u gratis en vrijblijvend juridisch advies?

Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag verder.

Juridische bijstand


Wordt u voor de politierechtbank gedagvaard na een ongeval of verkeersovertreding? Dan schakelt u best de juridische bijstand van een advocaat in. Dit kan op de volgende drie manieren:

1. Gratis advocaat via rechtsbijstand

Meer dan 90 procent van alle autobestuurders heeft recht op een gratis advocaat via zijn verzekeringsmaatschappij. Dat is opgenomen in bijna elke autoverzekeringspolis. Niet vergeten: de rechtsbijstandverzekering dekt ook de eventuele gerechtskosten! Daarom betaalt u dus helemaal niets.

U mag die advocaat altijd zelf kiezen – wat uw verzekeringsagent of makelaar ook beweert. U kiest dus best voor een specialist in strafrecht en verkeersrecht. Zoals Jorgen Van Laer en zijn gespecialiseerd team.

Schakel onze gratis advocaten in.

2. Pro deo advocaat

Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan nog komt u mogelijk in aanmerking voor gratis bijstand door een Pro deo advocaat. Bezorg ons uw loongegevens en informatie over uw boete – dan gaan wij na of u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand.

Schakel een pro deo advocaat in.

3. Betalende advocaat

Hebt u geen rechtsbijstand en geen recht op een advocaat pro-deo? Dan nog kunt u gebaat zijn bij assistentie van een advocaat – zeker in zwaardere dossiers. Onze specialisten hebben veel ervaring in strafrecht en verkeersrecht. Ze maken graag eerlijke en duidelijke afspraken over ereloon en vergoeding. Zo kan er een vast bedrag worden afgesproken en wordt u niet geconfronteerd met verrassingen. Onze advocaten verdedigen uw zaak met verve voor de politierechtbank. Mijnboete.be ziet erop toe dat dit kwaliteitsvol gebeurt.

Neem contact op met advocaat Jorgen Van Laer en zijn team.