Dodelijk ongeval met overdreven snelheid

Een dodelijk ongeval veroorzaken met overdreven snelheid leidt tot een zware strafrechtelijke procedure voor de politierechtbank. U wordt tegelijk vervolgd voor uw snelheidsovertreding én voor onopzettelijke doodslag.

Vraag zeker gratis juridisch advies aan onze specialist ter zake, advocaat Jorgen Van Laer.

Boete na dodelijk ongeval met overdreven snelheid

De boetebedragen voor overdreven snelheid zijn altijd dezelfde. Maar de rechter heeft wél een beoordelingsmarge in het uitspreken van de strafmaat. Dat oordeel hangt af van de concrete situatie en van uw argumentatie.

De boetebedragen voor snelheidsovertredingen (ook als die leiden tot een dodelijk ongeval) zijn als volgt:

Snelheidsboetes in bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving of (woon)erf:


Aantal km/u te snelBoeteOnmiddellijke intrekking rijbewijsRijverbod (verval van sturen)
10 km te snel€ 53,-MogelijkMinstens 3 maanden
11-20 km te snel€ 53,- + € 11 per kmMogelijkMinstens 3 maanden
21-30 km te snel€ 53,- + € 11 per kmMogelijkMinstens 3 maanden
+ 30 km te snel€ 80,- tot € 4.000,-MogelijkMinstens 3 maanden

Snelheidsboetes op andere wegen:


Aantal km/u te snelBoeteOnmiddellijke intrekking rijbewijsRijverbod (verval van sturen)
10 km te snel€ 53,-MogelijkMinstens 3 maanden
11-30 km te snel€ 53,- + € 6 per kmMogelijkMinstens 3 maanden
31-40 km te snel€ 53,- + 6 per kmMogelijkMinstens 3 maanden
+ 40 km te snel€ 80,- tot € 4000,-MogelijkMinstens 3 maanden

Veroordeling voor onopzettelijke doding

Bovenop de snelheidsboete wordt u ook vervolgd voor het toebrengen van onvrijwillige slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Volgens artikel 419 van het Strafwetboek riskeert u daarvoor een boete van 400 euro tot 16.000 euro en een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar.

Rijverbod

Als u een dodelijk ongeval veroorzaakt door te snel rijden, wordt uw rijbewijs altijd voor drie maanden ingetrokken. Ongeacht de snelheid waarmee u reed. Voor u dat rijbewijs terugkrijgt, moet u ook slagen in de herstelexamens. Dat zijn vier testen: een medisch onderzoek, een psychologisch onderzoek, een theoretische rijproef en een praktische rijproef.

Bent u het niet eens? Betwist dan uw boete en rijverbod. Krijg hier gratis juridisch advies.

Verzachtende omstandigheden

De rechter kan oordelen dat er sprake is van verzachtende omstandigheden. In dit geval kan de geldboete verminderd worden, zonder dat deze minder dan één euro mag bedragen. Als er zowel een geldboete als een rijverbod wordt uitgesproken, kan de rechter de geldboete verminderen met de kosten van de herstelonderzoeken en –examens en de erelonen van de geneesheer en psycholoog. De boete mag ook hier niet lager liggen dan één euro.

Burgerlijke partijstelling slachtoffer

De familie van het slachtoffer van het dodelijk ongeval zal zich vermoedelijk burgerlijke partij stellen. Dat betekent dat ze betrokken worden in de strafprocedure rond het ongeval om schadevergoeding te verkrijgen. Om een dergelijk dossier voor te bereiden doet u best gratis beroep op advocaat Jorgen Van Laer en zijn gespecialiseerd team.

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Wet politie wegverkeer of verkeerswet).

Artikel 29§3

Het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid bepaald in de reglementen uitgevaardigd op grond van deze gecoördineerde wetten wordt gestraft met een geldboete van 10 euro tot 500 euro.
De rechter houdt rekening met het aantal kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden.
De volgende overtredingen worden bovendien gestraft met een verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar:

  • het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 40 kilometer per uur, of :
  • het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 30 kilometer per uur binnen een bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf.

Wanneer de rechter het verval van het recht tot sturen niet uitspreekt, motiveert hij deze beslissing.

Strafwetboek

Art. 418.

Schuldig aan onopzettelijk doden of aan onopzettelijk toebrengen van letsel is hij die het kwaad veroorzaakt door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen.

Art. 419.

Hij die onopzettelijk iemands dood veroorzaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van vijftig euro tot duizend euro.
Wanneer de doding het gevolg is van een verkeersongeval dan bedraagt de gevangenisstraf drie maanden tot vijf jaar en de geldboete 50 euro tot 2000 euro.

Art. 420.

Indien het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg alleen slagen of verwondingen ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van vijftig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen.
Wanneer de slagen of verwondingen het gevolg zijn van een verkeersongeval dan bedraagt de gevangenisstraf acht dagen tot een jaar en de geldboete 50 euro tot 1000 euro.

Gratis juridisch advies


Kreeg u een boete in de bus en wenst u gratis en vrijblijvend juridisch advies?

Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag verder.

Juridische bijstand


Wordt u voor de politierechtbank gedagvaard na een ongeval of verkeersovertreding? Dan schakelt u best de juridische bijstand van een advocaat in. Dit kan op de volgende drie manieren:

1. Gratis advocaat via rechtsbijstand

Meer dan 90 procent van alle autobestuurders heeft recht op een gratis advocaat via zijn verzekeringsmaatschappij. Dat is opgenomen in bijna elke autoverzekeringspolis. Niet vergeten: de rechtsbijstandverzekering dekt ook de eventuele gerechtskosten! Daarom betaalt u dus helemaal niets.

U mag die advocaat altijd zelf kiezen – wat uw verzekeringsagent of makelaar ook beweert. U kiest dus best voor een specialist in strafrecht en verkeersrecht. Zoals Jorgen Van Laer en zijn gespecialiseerd team.

Schakel onze gratis advocaten in.

2. Pro deo advocaat

Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan nog komt u mogelijk in aanmerking voor gratis bijstand door een Pro deo advocaat. Bezorg ons uw loongegevens en informatie over uw boete – dan gaan wij na of u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand.

Schakel een pro deo advocaat in.

3. Betalende advocaat

Hebt u geen rechtsbijstand en geen recht op een advocaat pro-deo? Dan nog kunt u gebaat zijn bij assistentie van een advocaat – zeker in zwaardere dossiers. Onze specialisten hebben veel ervaring in strafrecht en verkeersrecht. Ze maken graag eerlijke en duidelijke afspraken over ereloon en vergoeding. Zo kan er een vast bedrag worden afgesproken en wordt u niet geconfronteerd met verrassingen. Onze advocaten verdedigen uw zaak met verve voor de politierechtbank. Mijnboete.be ziet erop toe dat dit kwaliteitsvol gebeurt.

Neem contact op met advocaat Jorgen Van Laer en zijn team.