Ongeval met overdreven snelheid en gewonden

Veroorzaakte u een ongeval met gewonden terwijl u te snel reed? Dan riskeert u bovenop de snelheidsboete ook een veroordeling voor onopzettelijke slagen en verwondingen. Ook die veroordeling leidt tot een geldboete (of een gevangenisstraf).

Een ongeval met gewonden is een serieuze zaak.

Vraag zeker een gratis eerste advies aan advocaat Jorgen Van Laer als u duidelijkheid zoekt over uw case.

Boete na ongeval met gewonden en overdreven snelheid

De boetebedragen voor overdreven snelheid zijn altijd dezelfde. Maar de rechter heeft wél een beoordelingsmarge in het uitspreken van de strafmaat. Hij zal bij een zware snelheidsovertreding mét een vervolging voor onopzettelijke slagen en verwondingen sneller een hoge sanctie opleggen.

Snelheidsboetes in bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving of (woon)erf:


AANTAL KM/U TE SNELBOETEONMIDDELIJKE INTREKKING RIJBEWIJSRIJVERBOD (VERVAL VAN STUREN)
10 KM TE SNEL€ 53,-MogelijkNee
11-20 KM TE SNEL€ 53,- + € 11 per kmMogelijkNee
21-30 KM TE SNEL€ 53,- +€ 11 per kmMogelijkMogelijk 8 dagen tot 5 jaar
+30 KM TE SNEL€ 80,- tot € 4.000MogelijkVerplicht 8 dagen tot 5 jaar

Snelheidsboetes op andere wegen:


AANTAL KM/U TE SNELBOETEONMIDDELIJKE INTREKKING RIJBEWIJSRIJVERBOD (VERVAL VAN STUREN)
10 KM TE SNEL€ 53,-MogelijkNee
11-30 KM TE SNEL€ 53,- + € 6 per kmMogelijkNee
31-40 KM TE SNEL€ 53,- + € 6 per kmMogelijkMogelijk 8 dagen tot 5 jaar
+40 KM TE SNEL€ 80,- tot € 4000,-MogelijkVerplicht 8 dagen tot 5 jaar

Veroordeling voor onvrijwillige slagen en verwondingen

Bovenop de snelheidsboete wordt u vermoedelijk ook vervolgd voor het toebrengen van onvrijwillige slagen en verwondingen. Volgens artikel 420 van het Strafwetboek riskeert u daarvoor een boete van 400 euro tot 8.000 euro en een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar.

Verzachtende omstandigheden

De rechter kan oordelen dat er sprake is van verzachtende omstandigheden. In dit geval kan de geldboete verminderd worden, zonder dat deze minder dan één euro mag bedragen. Als er zowel een geldboete als een rijverbod wordt uitgesproken, kan de rechter de geldboete verminderen met de kosten van de herstelonderzoeken en –examens en de erelonen van de geneesheer en psycholoog. De boete mag ook hier niet lager liggen dan één euro.

Herhaling

Krijgt u binnen de drie jaar na uw boete voor te snel rijden een nieuwe snelheidsboete? Dan riskeert u het dubbele van de normale boete. (artikel 29 §4 laatste alinea Wet Politie Wegverkeer)

Rijverbod

Vooral in de duur van het rijverbod is de vrijheid van de rechter groot. Hij kan in de meeste gevallen zelfs kiezen om u geen rijverbod (verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig) te geven. En als hij het oplegt, mag hij u bestraffen met een rijverbod van 8 dagen tot vijf jaar. Uw motivatie waarom u geen rijverbod verdient, speelt daarbij een belangrijke rol.
De rechter heeft geen keuzevrijheid en moet u een rijverbod opleggen in deze twee gevallen:

  • meer dan 40 kilometer per uur te snel;
  • of meer dan 30 kilometer per uur te snel binnen een bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf.

Extra sancties voor jonge bestuurders

Jonge bestuurders (die minder dan twee jaar houder zijn van een Belgisch rijbewijs B) worden door de wet extra gestraft bij het begaan van een snelheidsovertreding.

  • Rijverbod: verplicht vanaf 20 km/u te snel (30 km/u buiten bebouwde kom). U krijgt uw rijbewijs ook pas terug na afleggen van een nieuw theoretisch en/of praktisch rijexamen.
  • Verzekering: extra vrijstelling van 150 euro. Dat wordt 300 euro als u een ongeval had tussen middernacht en zes uur ’s ochtends.

Burgerlijke partijstelling slachtoffer

Het gewonde slachtoffer van uw verkeersongeluk (of zijn familie) kan zich burgerlijke partij stellen. Dat betekent dat ze betrokken worden in de strafprocedure rond het ongeval om schadevergoeding te verkrijgen.

Om een dergelijk dossier voor te bereiden doet u best beroep op strafrecht- en verkeersrechtadvocaat Jorgen Van Laer.

Overdreven snelheid en de verzekering

De verzekering moet tussenkomen voor de uitbetaling van de schade die u veroorzaakt hebt door het ongeval. Ook al reed u te snel. Er bestaat geen wettelijke regresvordering voor snelheidsovertredingen (wél voor ongeval na alcoholmisbruik bijvoorbeeld).

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Wet politie wegverkeer of verkeerswet).

Artikel 29§3

Het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid bepaald in de reglementen uitgevaardigd op grond van deze gecoördineerde wetten wordt gestraft met een geldboete van 10 euro tot 500 euro.

De rechter houdt rekening met het aantal kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden.

De volgende overtredingen worden bovendien gestraft met een verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar :

  • het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 40 kilometer per uur, of :
  • het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 30 kilometer per uur binnen een bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf.

Wanneer de rechter het verval van het recht tot sturen niet uitspreekt, motiveert hij deze beslissing.

Strafwetboek

Art. 418.

Schuldig aan onopzettelijk doden of aan onopzettelijk toebrengen van letsel is hij die het kwaad veroorzaakt door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen.

Art. 419.

Hij die onopzettelijk iemands dood veroorzaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van vijftig euro tot duizend euro.
Wanneer de doding het gevolg is van een verkeersongeval dan bedraagt de gevangenisstraf drie maanden tot vijf jaar en de geldboete 50 euro tot 2000 euro.

Art. 420.

Indien het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg alleen slagen of verwondingen ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van vijftig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen.

Wanneer de slagen of verwondingen het gevolg zijn van een verkeersongeval dan bedraagt de gevangenisstraf acht dagen tot een jaar en de geldboete 50 euro tot 1000 euro.

Gratis juridisch advies


Kreeg u een boete in de bus en wenst u gratis en vrijblijvend juridisch advies?

Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag verder.

Juridische bijstand


Wordt u voor de politierechtbank gedagvaard na een ongeval of verkeersovertreding? Dan schakelt u best de juridische bijstand van een advocaat in. Dit kan op de volgende drie manieren:

1. Gratis advocaat via rechtsbijstand

Meer dan 90 procent van alle autobestuurders heeft recht op een gratis advocaat via zijn verzekeringsmaatschappij. Dat is opgenomen in bijna elke autoverzekeringspolis. Niet vergeten: de rechtsbijstandverzekering dekt ook de eventuele gerechtskosten! Daarom betaalt u dus helemaal niets.

U mag die advocaat altijd zelf kiezen – wat uw verzekeringsagent of makelaar ook beweert. U kiest dus best voor een specialist in strafrecht en verkeersrecht. Zoals Jorgen Van Laer en zijn gespecialiseerd team.

Schakel onze gratis advocaten in.

2. Pro deo advocaat

Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan nog komt u mogelijk in aanmerking voor gratis bijstand door een Pro deo advocaat. Bezorg ons uw loongegevens en informatie over uw boete – dan gaan wij na of u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand.

Schakel een pro deo advocaat in.

3. Betalende advocaat

Hebt u geen rechtsbijstand en geen recht op een advocaat pro-deo? Dan nog kunt u gebaat zijn bij assistentie van een advocaat – zeker in zwaardere dossiers. Onze specialisten hebben veel ervaring in strafrecht en verkeersrecht. Ze maken graag eerlijke en duidelijke afspraken over ereloon en vergoeding. Zo kan er een vast bedrag worden afgesproken en wordt u niet geconfronteerd met verrassingen. Onze advocaten verdedigen uw zaak met verve voor de politierechtbank. Mijnboete.be ziet erop toe dat dit kwaliteitsvol gebeurt.

Neem contact op met advocaat Jorgen Van Laer en zijn team.