Boete lading op wagen of aanhangwagen

De wet legt strikte regels op voor het vervoeren van materiaal op uw wagen of aanhangwagen. Een te ver uitstekende lading of te zwaar beladen aanhangwagen kan aanleiding geven tot een fikse boete.

Vraag zeker gratis raad aan advocaat Jorgen Van Laer en zijn team voor uw verweer.

Uw boete haarfijn uitgelegd

De wet omschrijft niet heel erg duidelijk wat u wél en niet mag vervoeren met uw wagen of aanhangwagen. We leggen de vaakst voorkomende gevallen voor u uit:

 • Boete voor lading die de zichtbaarheid van de bestuurder hindert – Alle ladingen die uw directe zicht of het zicht via een van uw spiegels verhinderen, kunnen aanleiding geven tot een boete. U merkt meteen dat dit een moeilijke feitenkwestie is. Bewijsmateriaal verzamelen is daarom heel belangrijk.
 • Boete voor lading die een gevaar oplevert voor uzelf of anderen – Dit is een heel onduidelijk principe. Wat is gevaar? Heeft dat te maken met een slecht vastgemaakte lading? Met uitstekende objecten? De rechter zal dit interpreteren. U hebt op dat moment dus een goede verdediging nodig.
 • Boete voor lading die kan slepen of vallen en zo de weg kan beschadigen – Als uw lading uit de bestelwagen of openstaande koffer dreigt te vallen, riskeert u een boete.
 • Boete voor uitstekende lading – De breedte van uw voertuig is tegelijk de maximale breedte van uw lading. Elke lading die breder uitsteekt is in principe verboden.

Naast deze vier gevallen zijn er nog tientallen andere situaties waarin de politie kan oordelen dat uw lading niet volgens de wettelijke voorschriften vervoerd werd. Dat is een feitenkwestie waar u zich niet zonder verweer bij moet neerleggen.

Vraag gratis raad aan straf- en verkeersrechtadvocaat Jorgen Van Laer  voor uw verweer tegen uw boete.

Bereken uw boete voor verkeerde lading

Een verkeerde lading vervoeren is een overtreding van de tweede graad. De straffen voor dergelijke overtredingen van de tweede graad zijn:

 • Geldboete: tussen € 160 en € 2.000;
 • Rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar is mogelijk;
 • Jonge bestuurders (minder dan twee jaar houder van een rijbewijs) krijgen sowieso een rijverbod en moeten opnieuw een theoretisch of praktisch examen afleggen.

Krijgt u voor de tweede keer binnen de drie jaar een boete voor slecht vastgemaakte lading? Dan verdubbelen de boetebedragen.

Bijzondere bewijswaarde proces verbaal

Verzetten tegen uw boete kan een goed idee zijn. Zeker bij een boete voor een slecht vastgemaakte lading, kunt u zelf bewijsmateriaal aanvoeren om uw boete ongedaan te maken. U moet wél rekening houden met de bijzondere bewijswaarde van het proces verbaal. Dat betekent dat de feiten zoals ze beschreven staan in het pv van de politie zwaarder doorwegen in de rechtbank dan uw verhaal.

Minnelijke schikking of niet?

Het parket mag u een minnelijke schikking voorstellen om uw boete te regelen. U krijgt dan een overschrijvingsformulier in de bus, met de oproep om meteen te betalen. Indien u de minnelijke schikking niet betaalt zal u worden gedagvaard voor de politierechtbank. Na de betaling moet u in elk geval niet meer voor de politierechter verschijnen. Maar u mag ook geen verzachtende omstandigheden of verweermiddelen meer inroepen – want dat kan alleen voor de rechtbank.

Wilt u uw boete betwisten? Vraag dan gratis raad aan gespecialiseerd advocaat Jorgen Van Laer.

Verzachtende omstandigheden

De rechter kan oordelen dat er sprake is van verzachtende omstandigheden. In dit geval kan de geldboete verminderd worden, zonder dat deze minder dan één euro mag bedragen. Als er zowel een geldboete als een rijverbod wordt uitgesproken, kan de rechter de geldboete verminderen met de kosten van de herstelonderzoeken en –examens en de erelonen van de geneesheer en psycholoog. De boete mag ook hier niet lager liggen dan één euro.

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (Wegcode of Verkeersreglement)

Artikel 45. Lading van de voertuigen : algemene voorschriften

45.1. De lading van een voertuig moet zodanig geschikt zijn dat ze bij normale wegomstandigheden :

 • 1° de zichtbaarheid van de bestuurder niet kan hinderen;
 • 2° geen gevaar voor de bestuurder, de vervoerde personen en de andere weggebruikers kan vormen;
 • 3° geen schade kan veroorzaken aan de openbare weg, zijn aanhorigheden, aan de erin liggende kunstwerken of aan de openbare of privé-eigendommen;
 • 4° niet op de openbare weg kan slepen of vallen;
 • 5° de stabiliteit van het voertuig niet in het gedrang kan brengen;
 • 6° de lichten, de reflectoren en het inschrijvingsnummer niet onzichtbaar kan maken.

45.2. De ladingen van graangewassen, vlas, stro, paarden- of veevoerder in bulk of in balen, moeten overdekt worden met een dekzeil of met een net. Deze bepaling geldt echter niet voor vervoer binnen een straal van 25 km van de plaats van lading, voor zover het niet langs een autosnelweg geschiedt.
45.3. Bestaat de lading uit lange stukken, dan moeten deze onderling en ook aan het voertuig zo stevig vastgemaakt worden dat zij bij het schommelen niet buiten de grootste zijomtrek het voertuig komen.
45.4. Al wat dient om de lading vast te maken of te beschutten moet in goede staat zijn en correct worden gebruikt.
Elk onderdeel dat de lading omsluit, zoals een ketting, een dekzeil, een net, enz. moet de lading nauw omsluiten.
45.5. De bestuurder van het voertuig moet de nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat de lading, alsmede al wat dient om de lading vast te maken of te beschutten, door lawaai de bestuurder zou hinderen, het publiek ongemak aandoen of de dieren doen schrikken.
45.6. Indien zij- of achterdeuren bij uitzondering moeten openblijven, moeten zij zodanig vastgezet worden dat zij niet uitsteken buiten de grootste zijomtrek van het voertuig.

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Wet politie wegverkeer of verkeerswet).

Artikel 29§1 derde lid

De Koning kan overtredingen van de reglementen uitgevaardigd op grond van deze gecoördineerde wetten die de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar brengen en de overtredingen die bestaan uit het onrechtmatig gebruiken van parkeerfaciliteiten voor personen met een handicap of uit gedragingen inzake de inschrijving waardoor men zich aan vervolging kan onttrekken, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, als zodanig aanwijzen als overtredingen van de tweede graad. Deze overtredingen worden gestraft met een geldboete van 20 euro tot 250 euro.

Gratis juridisch advies


Kreeg u een boete in de bus en wenst u gratis en vrijblijvend juridisch advies?

Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag verder.

Juridische bijstand


Wordt u voor de politierechtbank gedagvaard na een ongeval of verkeersovertreding? Dan schakelt u best de juridische bijstand van een advocaat in. Dit kan op de volgende drie manieren:

1. Gratis advocaat via rechtsbijstand

Meer dan 90 procent van alle autobestuurders heeft recht op een gratis advocaat via zijn verzekeringsmaatschappij. Dat is opgenomen in bijna elke autoverzekeringspolis. Niet vergeten: de rechtsbijstandverzekering dekt ook de eventuele gerechtskosten! Daarom betaalt u dus helemaal niets.

U mag die advocaat altijd zelf kiezen – wat uw verzekeringsagent of makelaar ook beweert. U kiest dus best voor een specialist in strafrecht en verkeersrecht. Zoals Jorgen Van Laer en zijn gespecialiseerd team.

Schakel onze gratis advocaten in.

2. Pro deo advocaat

Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan nog komt u mogelijk in aanmerking voor gratis bijstand door een Pro deo advocaat. Bezorg ons uw loongegevens en informatie over uw boete – dan gaan wij na of u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand.

Schakel een pro deo advocaat in.

3. Betalende advocaat

Hebt u geen rechtsbijstand en geen recht op een advocaat pro-deo? Dan nog kunt u gebaat zijn bij assistentie van een advocaat – zeker in zwaardere dossiers. Onze specialisten hebben veel ervaring in strafrecht en verkeersrecht. Ze maken graag eerlijke en duidelijke afspraken over ereloon en vergoeding. Zo kan er een vast bedrag worden afgesproken en wordt u niet geconfronteerd met verrassingen. Onze advocaten verdedigen uw zaak met verve voor de politierechtbank. Mijnboete.be ziet erop toe dat dit kwaliteitsvol gebeurt.

Neem contact op met advocaat Jorgen Van Laer en zijn team.