Boete voor regels betreffende het kruisen

In België bent u verplicht om uw tegenligger rechts te kruisen. Doet u dat niet? Dan riskeert u een boete. De zogenaamde ‘regels betreffende het kruisen’ vormen een overtreding van derde graad met een fikse boete.

Bereid uw verweer tegen uw boete optimaal voor met ons gratis juridisch advies.

Wat betekenen de ‘regels betreffende het kruisen’ precies?

De basisregel is eenvoudig: u moet rechts houden als u een tegenligger tegenkomt. U moet zelfs nog een beetje verder naar rechts uitwijken als er onvoldoende plaats is op de rijweg.

Is de doorgang te smal voor twee voertuigen tegelijk? Dan mag u niet kruisen. Bijvoorbeeld: u rijdt achter een auto die vertraagt en stopt, en even dubbel parkeert. De ruimte naast de andere wagen is te smal voor twee auto’s om elkaar te kruisen. U mag de stilstaande auto dan niet voorbijrijden als er een tegenligger op komst is. Die heeft dan voorrang.

De enige uitzondering op de basisregel is het kruisen van een tram die uit de tegengestelde richting komt. Dat mag wél aan de linkerkant, op voorwaarde dat u niemand in gevaar brengt.

Uw boete voor het niet respecteren van ‘de regels betreffende het kruisen’

De regels betreffende het kruisen niet respecteren is een overtreding van de derde graad. Dat wil zeggen dat u een ernstige sanctie te wachten staat:

  • Geldboete: € 240 tot € 4.000;
  • Rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar is mogelijk
  • Jonge bestuurders (minder dan twee jaar houder van een rijbewijs categorie B) krijgen sowieso een rijverbod en moeten opnieuw een theoretisch of praktisch examen doen.

Krijgt u voor de tweede keer binnen de drie jaar een boete voor het niet-respecteren van de regels betreffende het kruisen? Dan verdubbelen de boetebedragen.

Wilt u zich optimaal verzetten tegen deze boete? Vraag gratis advies aan onze gespecialiseerde advocaten van Mijnboete.

Een boete voor verkeerd kruisen is een feitenkwestie

Het is niet altijd even gemakkelijk om de schuldige aan te duiden bij een frontale botsing. De gegevens op de ongevalsaangifte zijn dan van groot belang, net als de verklaringen van uzelf en van de andere partij. Uiteraard spelen ook de andere vaststellingen van de politie een grote rol.

Bijzondere bewijswaarde proces-verbaal

Maakte de politie een proces-verbaal op van uw ongeval of van uw overtreding? Dan vermelden ze daarin hun versie van de feiten. U kunt het daarmee oneens zijn en mag die versie betwisten. Maar pas op: het proces-verbaal heeft een bijzondere bewijswaarde. Dat wil zeggen dat voor de rechter het woord van de politie altijd meer waard is dan het uwe.

Wilt u de versie in het proces-verbaal toch betwisten? Verzamel dan zo veel mogelijk bewijsmateriaal tegen uw boete.

Hoe? Vraag uw gratis advies aan de straf- en verkeersrechtadvocaten van Mijnboete.

Minnelijke schikking

De kans is groot dat het parket u een minnelijke schikking voorstelt. Dat is een eenmalige betaling om verdere rechtsvervolging te vermijden. Indien u de minnelijke schikking niet betaalt kan u alsnog worden gedagvaard. Als u die minnelijke schikking aanvaardt, mag u geen verweermiddelen opwerpen – het is dan alles of niets.

Denkt u dat u wél redenen hebt om de boete aan te vechten? Raadpleeg dan zeker advocaat Jorgen Van Laer en zijn team. Zij bereiden gratis uw dossier voor.

Verzachtende omstandigheden

De rechter kan oordelen dat er sprake is van verzachtende omstandigheden. In dit geval kan de geldboete verminderd worden, zonder dat deze minder dan één euro mag bedragen. Als er zowel een geldboete als een rijverbod wordt uitgesproken, kan de rechter de geldboete verminderen met de kosten van de herstelonderzoeken en –examens en de erelonen van de geneesheer en psycholoog. De boete mag ook hier niet lager liggen dan één euro.

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (Wegcode of Verkeersreglement)

Artikel 15. Kruisen

15.1. Het kruisen geschiedt rechts.

15.2. De bestuurder moet, bij het kruisen een voldoende zijdelingse afstand laten en, zo nodig, naar rechts uitwijken.

De bestuurder, waarvan het doorrijden belemmerd wordt door een hindernis of door de aanwezigheid van andere weggebruikers, moet vertragen en, zo nodig, stoppen om de tegemoetkomende weggebruikers doorgang te verlenen.

15.3. Wanneer het kruisen wegens de breedte van de rijbaan niet gemakkelijk kan uitgevoerd worden, mag de bestuurder de gelijkgrondse berm volgen, op voorwaarde dat hij de weggebruikers die zich daar bevinden, niet in gevaar brengt.

15.4. Het kruisen van spoorvoertuigen die de rijbaan volgen, mag links geschieden, wanneer het rechts niet kan wegens de engte van de doorgang of de aanwezigheid van een stilstaand of geparkeerd voertuig of enige andere vaste hindernis en op voorwaarde dat de tegemoetkomende weggebruikers niet gehinderd of in gevaar gebracht worden.

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Wet politie wegverkeer of verkeerswet).

Artikel 29§1 tweede lid

De Koning kan overtredingen van de reglementen uitgevaardigd op grond van deze gecoördineerde wetten die de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar brengen en overtredingen die bestaan uit het negeren van een bevel van een bevoegd persoon, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, als zodanig aanwijzen als overtredingen van de derde graad. Deze overtredingen worden gestraft met een geldboete van 30 euro tot 500 euro.

Gratis juridisch advies


Kreeg u een boete in de bus en wenst u gratis en vrijblijvend juridisch advies?

Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag verder.

Juridische bijstand


Wordt u voor de politierechtbank gedagvaard na een ongeval of verkeersovertreding? Dan schakelt u best de juridische bijstand van een advocaat in. Dit kan op de volgende drie manieren:

1. Gratis advocaat via rechtsbijstand

Meer dan 90 procent van alle autobestuurders heeft recht op een gratis advocaat via zijn verzekeringsmaatschappij. Dat is opgenomen in bijna elke autoverzekeringspolis. Niet vergeten: de rechtsbijstandverzekering dekt ook de eventuele gerechtskosten! Daarom betaalt u dus helemaal niets.

U mag die advocaat altijd zelf kiezen – wat uw verzekeringsagent of makelaar ook beweert. U kiest dus best voor een specialist in strafrecht en verkeersrecht. Zoals Jorgen Van Laer en zijn gespecialiseerd team.

Schakel onze gratis advocaten in.

2. Pro deo advocaat

Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan nog komt u mogelijk in aanmerking voor gratis bijstand door een Pro deo advocaat. Bezorg ons uw loongegevens en informatie over uw boete – dan gaan wij na of u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand.

Schakel een pro deo advocaat in.

3. Betalende advocaat

Hebt u geen rechtsbijstand en geen recht op een advocaat pro-deo? Dan nog kunt u gebaat zijn bij assistentie van een advocaat – zeker in zwaardere dossiers. Onze specialisten hebben veel ervaring in strafrecht en verkeersrecht. Ze maken graag eerlijke en duidelijke afspraken over ereloon en vergoeding. Zo kan er een vast bedrag worden afgesproken en wordt u niet geconfronteerd met verrassingen. Onze advocaten verdedigen uw zaak met verve voor de politierechtbank. Mijnboete.be ziet erop toe dat dit kwaliteitsvol gebeurt.

Neem contact op met advocaat Jorgen Van Laer en zijn team.