Wat houdt het “bevel tot betalen” precies in?

Reeds decennia wordt gestreefd naar een snellere afhandeling van bepaalde verkeersovertredingen. Dit kwam enkele jaren geleden tot uiting door de creatie van het “bevel tot betalen” in het verkeersstrafrecht.

Een bevel tot betalen wordt doorgaans voorafgegaan door een minnelijke schikking en daarvóór een onmiddellijke inning (i.e. de standaard verkeersboete die men het eerst ontvangt). Het Parket kan uiteindelijk een bevel tot betalen richten aan personen deze voorafgaande boete niet, niet tijdig of niet volledig betaalden.

Het bevel tot betalen vormt dus de laatste stap in een sneller handhavingsmechanisme dat het Parket kan aanwenden om een bepaalde verkeersovertreding zonder de tussenkomst van een Politierechter gesanctioneerd te zien.

Betalingstermijn

Wanneer u wordt geconfronteerd met een bevel tot betalen, beschikt u over een termijn van 30 dagen na ontvangst ervan om tot betaling van het gevorderd bedrag over te gaan. Deze termijn begint te lopen vanaf de 11e werkdag die volgt op de datum vermeld in het bevel tot betalen.

Van zodra deze termijn verstrijkt, kan het bevel tot betalen gedwongen worden uitgevoerd, hetgeen inhoudt dat er tot beloop van het gevorderd bedrag op uw goederen zelfs beslag zou kunnen worden gelegd.

De enige manier om te voorkomen dat het bevel tot betalen uitvoerbaar wordt, is door het instellen van een hoger beroep bij de Politierechtbank.

Beoordelingsbevoegdheid van de Politierechter in geval van een beroep tegen het bevel tot betalen

Het bevel tot betalen is geen eigenlijke “strafprocedure” in de zuivere betekenis van het woord maar veeleer een soort “bezwaarprocedure”. Daarom heeft de Politierechter een veel beperktere beoordelingsbevoegdheid in geval van een beroep tegen bevel tot betalen dan in geval van een gewone strafprocedure, waarin hij over de mogelijkheid beschikt om bv. een rijverbod, een alcoholslot, en een of meerdere herstelexamens en/of -proeven op te leggen.

De Politierechter die zich over een beroep tegen bevel tot betalen moet uitspreken, kan conform de huidige wetgeving slechts beslissen:

 • hetzij dat het beroep niet geldig werd ingesteld (bv. door het niet naleven van de wettelijke tijd- en/of vormvereisten), waardoor het bevel tot betalen definitief en uitvoerbaar wordt;
 • hetzij dat het beroep wel geldig werd ingesteld, maar dat hij de erin aangehaalde argumenten niet overtuigend vindt en het beroep dus ongegrond verklaart. Dit leidt er eveneens toe dat het bevel definitief en uitvoerbaar wordt;
 • hetzij dat het beroep geldig werd ingesteld en dat de erin aangehaalde argumenten wel overtuigend en terecht zijn, waardoor hij het beroep gegrond verklaart. In dat geval wordt het bevel tot betalen kwijtgescholden (‘ongedaan’ in juridische termen) en houdt het op te bestaan.

Opgelet, het Parket behoudt in dat laatste geval in principe de mogelijkheid om u alsnog te dagvaarden voor de verkeersinbreuk die aan het bevel tot betalen ten grondslag lag.

Noot : Een reparatiewet zou in de maak zijn, waarbij de Politierechter evenwel over de volledige bevoegdheid zal beschikken om enerzijds straffen op te leggen wanneer de feiten bewezen worden geacht en anderzijds om de vrijspraak te verlenen bij twijfel of onvoldoende bewijzen….To be continued.

Heeft u vragen in verband met een ontvangen proces-verbaal, een onmiddellijke inning, een minnelijke schikking of een bevel tot betalen? Gelet op de strenge termijn- en vormregels die doorgaans in dergelijke situaties aan de orde zijn, doet u er goed aan om zo spoedig als mogelijk contact op te nemen met een van onze gespecialiseerde advocaten. Wij zijn telefonisch bereikbaar op het nummer + 32 3 369 28 10 of op het e-mailadres info@mijnboete.be.

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsContacteer ons meteen

Contacteer ons snel voor gratis advies en bijstand. Gratis? Jazeker, lees het hier.

  Dagvaarding ontvangen? Upload hem hierbij.


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  Mijn Boete team advocaten verkeersrecht
  Hulp nodig?