Wat is een bevel tot betalen? En wat kan ik hiertegen ondernemen?

bevel tot betalen dagvaarding pro justitia

Wat is een bevel tot betalen? En wat kan ik hiertegen ondernemen?

Sinds 1 juli 2017 bestaat er een nieuwe regeling om bepaalde inbreuken op de Wegverkeerswet administratief af te handelen.
De Procureur des Konings (het Openbaar Ministerie) kan -per gerechtsbrief of per aangetekende zending- een bevel tot betalen richten aan personen die meerdere malen weigeren hun onmiddellijke inning of minnelijke schikking te betalen.
Bij een zo een bevel tot betalen wordt de oorspronkelijke geldboete verhoogd met 35% en is er ook, afhankelijk van de zwaarte van de overtreding, een bijdrage van 200,00 euro verschuldigd ten voordele van het Slachtofferfonds.

Deze mogelijkheid staat enkel open voor de volgende verkeersinbreuken, voor zover deze geen schade aan derden hebben veroorzaakt:

  • Het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid;
  • Het negeren van een rood of vast oranje-geel verkeerslicht;
  • Het rijden onder invloed van alcohol;
  • Het rijden onder invloed van drugs;
  • Het weigeren van een ademtest/analyse of speekseltest/analyse;
  • Het rijden tijdens de periode van onmiddellijke intrekking
De overtreding wordt niet betwist

U zal de gevorderde geldsom moeten betalen binnen een termijn van 30 dagen volgend op de dag van ontvangst.
Het bevel tot betalen wordt geacht te zijn ontvangen de 10e werkdag na de dagtekening ervan, die vermeld wordt in uw brief.

Indien u niet tijdig betaalt, noch hoger beroep aantekent zal de boete via de federale overheidsdienst Financiën ingevorderd worden.
In sommige gevallen zal deze boete ingehouden worden van eventuele tegoeden waar u volgens de belastingen recht op heeft.

Wanneer deze boete niet binnen de 3 jaar kan worden geïnd door de FOD Financiën, dan beveelt de Procureur des Konings de ‘schorsing’ van het recht tot sturen voor 8 dagen, 15 dagen of 1 maand, afhankelijk van de ernst van de verkeersovertreding.

U wenst hoger beroep aan te tekenen

Wanneer u niet akkoord bent met de verkeersovertreding die u ten laste wordt gelegd, kan u binnen de 30 dagen na ontvangst van het bevel tot betalen een hoger beroep aantekenen. Zoals reeds aangegeven, wordt het bevel tot betalen geacht te zijn ontvangen de 10e werkdag na de dagtekening ervan, die vermeld wordt in uw brief.

Het hoger beroep wordt ingesteld via een verzoekschrift bij de bevoegde Politierechtbank.
Opdat het hoger beroep ontvankelijk (en dus toelaatbaar) is, moet het verzoekschrift tijdig worden ingediend met daarin een aantal verplichte vermeldingen. Een advocaat kan u hierin bijstaan.

Wanneer het hoger beroep ontvankelijk wordt verklaard, wordt het bevel tot betalen voor niet bestaande gehouden.
De zaak zal niet ten gronde behandeld worden en u zult geen boete moeten betalen.

Discussie over het resultaat van dergelijk hoger beroep

Het Openbaar Ministerie vindt dat de Politierechter in geval van een ontvankelijk hoger beroep wel moet oordelen over de grond van de zaak waardoor u plots -naast een geldboete- ook een rijverbod zou riskeren. Doch, de wet heeft niet voorzien in een behandeling ten gronde van de zaak.
De meeste Politierechters beperken zich dan ook tot een beslissing over de ontvankelijkheid van het hoger beroep.
Wanneer de Procureur des Konings hiermee niet akkoord is, zal hij dus alsnog een dagvaarding voor de Politierechtbank moeten uitbrengen.
Sommige rechters proberen hier echter een mouw aan te passen door een vrijwillige verschijning te suggereren. Ook dit heeft tot gevolg dat u naast een geldboete mogelijks ook een rijverbod riskeert.
Om uw rechten in deze procedure goed gevrijwaard te zien, kunt u zich dan ook best laten bijstaan door een advocaat.

Heeft u een bevel tot betalen ontvangen en wenst u hierover meer informatie, contacteer dan één van onze gespecialiseerde advocaten via info@mijnboete.be of via het nummer (0)80 36 36 36.

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?