Centra voor autokeuringen gesloten door coronavirus: Wat zijn de gevolgen?

rijden zonder keuring

Centra voor autokeuringen gesloten door coronavirus: Wat zijn de gevolgen?

De coronacrisis heeft ons land, en bij uitbreiding de hele wereld, momenteel stevig in haar greep. De toenemende bedreiging voor de volksgezondheid noopt de overheid tot steeds ingrijpendere maatregelen.

In het licht van de huidige ontwikkelingen werd in samenspraak met de bevoegde instanties onder meer beslist dat nu ook de activiteiten van de autokeuringscentra in Vlaanderen worden opgeschort tot een nog nader te bepalen datum.

De komende dagen en weken zullen er bijgevolg geen keuringen uitgevoerd kunnen worden, niet in de centra zelf, noch op verplaatsing.

Verval van vele keuringsbewijzen

Dit zal tot gevolg hebben dat vele keuringsbewijzen in de komende dagen en weken zullen komen te vervallen, zonder de mogelijkheid om op korte termijn een nieuwe periodieke keuring te laten plaatsvinden.

De wettelijke modaliteiten omtrent het keuringsbewijs worden geregeld in artikel 24 van het K.B. van 15 maart 1968 op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen:

§1. Geen enkel volgens dit besluit aan de autokeuring onderworpen voertuig mag zich op de openbare weg bevinden, tenzij het voorzien is van een geldig keuringsbewijs, het overeenkomstig keuringsvignet en een met zijn gebruik overeenstemmend identificatieverslag of technische fiche en een document « Visuele keuring van het voertuig », voor zover deze documenten vereist zijn.

Dit verbod geldt niet voor voertuigen die zich op de openbare weg bevinden om:

1° leeg en langs de kortste weg de verplaatsing te doen :

 a) tussen het station voor autokeuring en de woonplaats of exploitatiezetel van de titularis van het voertuig of de exploitatiezetel van de hersteller en omgekeerd;

 b) tussen de woonplaats of de exploitatiezetel van de titularis van het voertuig en de exploitatiezetel van de hersteller en omgekeerd;

2° langs de kortste weg de verplaatsing te doen van de grenspost van binnenkomen in België tot de woonplaats of de exploitatiezetel van de titularis van het voertuig of het station voor autokeuring.      

Van zodra de geldigheidsdatum van het huidige keuringsbewijs verstreken is, zullen met het desbetreffende voertuig wettelijk gezien dus enkel nog verplaatsingen uitgevoerd kunnen worden van de woning naar het keuringscentrum en omgekeerd, alsook van en naar de hersteller.

Opgelet:

  • verlenging van de technische keuring: iedere technische keuring wordt verlengd met een termijn van 4 maanden voor iedereen die na 13 maart 2020 naar de keuring moest gaan.
  • herkeuring (wanneer er bij de technische keuring een keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur uitgereikt werd): hier volstaat het de kleine herstellingen te laten attesteren door een erkende garagist;
  • zwaardere redenen van afkeuring: hier blijft de regel om voor de herkeuring te gaan bij een keuringsstation. (mogelijk vanaf 25/03/2020)

De keuringsstations zullen op woensdag 25 maart 2020 terug opengaan enkel voor specifieke voertuigen. (bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen, prioritaire voertuigen en technische herkeuringen)

Sancties

Inbreuken hierop worden bestraft met een geldboete van 80 tot 80.000 euro, en in extreme gevallen zelfs met een gevangenisstraf.

Tevens dient bij het laattijdig voorrijden van een voertuig voor de technische keuring een toeslag betaald te worden, alsook kan er in dat geval slechts een keuringsbewijs met een maximale geldigheidsduur van 1 jaar toegekend worden.

Overmacht

Het hoeft evenwel geen betoog dat de huidige ‘lockdown’ een zeer uitzonderlijke situatie betreft, die vanzelfsprekend onafhankelijk is van de wil van de burgers, en met andere woorden een geval van overmacht uitmaakt voor de eigenaars van voertuigen waarvan het keuringsbewijs komt te vervallen in de bewuste periode van sluiting.

De overmacht verhindert dat er een algemeen opzet zou aangetoond worden in hoofde van de betrokken bestuurder-eigenaar.

Met andere woorden: De niet-keuring zal in dat geval niet strafbaar gesteld kunnen worden, aangezien de inbreuk op zich niet kan verweten worden aan de bestuurder-eigenaar in kwestie. In juridische termen zal er geen algemeen opzet aanwezig zijn tot het plegen van de inbreuk.

Let wel op: Dit geldt uiteraard enkel voor keuringsbewijzen die tot op datum van vandaag nog niet vervallen waren!

Teneinde alle onduidelijkheid en onzekerheid hieromtrent weg te werken, zullen de komende dagen nog concrete overgangsmaatregelen bekendgemaakt worden.

Mr. Robbe PUTSEYS

20 maart 2020 

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?