Kan er een werkstraf opgelegd worden voor een verkeersovertreding?

verkeersovertreding werkstraf

Kan er een werkstraf opgelegd worden voor een verkeersovertreding?

In principe kan de Politierechter voor alle verkeersovertredingen een werkstraf opleggen.

Wanneer u wordt veroordeeld tot een werkstraf, zal u gratis arbeid moeten verrichten ten dienste van de samenleving in uw vrije tijd.

De rechter kan dan ook alleen maar een werkstraf opleggen indien u expliciet uw toestemming hiermee heeft gegeven, hetzij persoonlijk, hetzij via uw raadsman.

Duur en uitvoering

De werkstraf wordt uitgedrukt in uren en bedraagt minstens 20 uur en hoogstens 300 uur. De rechter bepaalt de duur van de werkstraf en kan ook aanwijzingen geven omtrent de concrete invulling van de werkstraf.

Ze zal moeten uitgevoerd worden binnen de 12 maanden nadat de veroordeling definitief is geworden. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte, kan een verlenging toegestaan worden.

De werkstraf mag alleen maar worden verricht bij openbare diensten van de Staat, de gemeenten, de provincies, de gemeenschappen en de gewesten, dan wel bij verenigingen zonder winstoogmerk of bij stichtingen met een sociaal, wetenschappelijk of cultureel oogmerk.

Er zal een justitie-assistent aangesteld worden, die de praktische uitwerking (bijvoorbeeld zoeken naar een arbeidsplaats) en de opvolging voor zijn/haar rekening neemt.


Wat bij niet (tijdige) uitvoering?

Bij niet (tijdige) uitvoering van de werkstraf, zal de justitie-assistent hiervan melding maken bij de Probatiecommissie.

Deze commissie zal vervolgens een zitting houden waarvoor u zal worden opgeroepen en nadien een verslag opstellen, waarbij zij oordeelt of u de vervangende straf, zoals voorzien door de Politierechter (hetzij een gevangenisstaf, hetzij een geldboete) moet uitvoeren.

Er zal hierbij evident rekening worden gehouden met het aantal uren van de werkstraf dat u reeds uitgevoerd heeft.


Gevolgen

De werkstraf komt in de plaats van de geldboete. Doch, dit betekent niet dat u niets meer zal moeten betalen.

Wanneer u wordt veroordeeld tot een werkstraf van méér dan 45 uur, zal u nog steeds een bijdrage moeten betalen aan het Slachtofferfonds. Deze bijdrage ligt nu op 200,00 euro.

Daarnaast zult u ook nog de gerechtskosten en andere vaste bijdragen moeten betalen.

Een werkstraf kan dus nooit een rijverbod vervangen. Indien de Politierechter een werkstraf oplegt, kan hij deze straf dus nog steeds aanvullen met een rijverbod, eventueel gekoppeld aan bepaalde herstelexamens- en/of onderzoeken.

Een werkstraf wordt niet vermeld op uw strafblad.


De praktijk

In de praktijk zijn de meeste Politierechters niet meteen geneigd om een werkstraf op te leggen voor verkeersinbreuken.

Indien u alsnog een werkstraf wenst uit te voeren, zal dit verzoek grondig gemotiveerd moeten worden.

Het is daarom dan ook belangrijk dat u zich hiervoor laat bijstaan door gespecialiseerde advocaten.

Werd u gedagvaard en wenst u een werkstraf uit te voeren of bent u op zoek naar juridisch advies?

Contacteer ons via info@mijnboete.be of via het nummer (0)3 369 28 10.

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?