Veroordeeld door de Politierechtbank in uw afwezigheid. Wat nu?

politierechtbank dagvaarding advocaat

Veroordeeld door de Politierechtbank in uw afwezigheid. Wat nu?

Stel u voor…
  • Een gerechtsdeurwaarder komt bij u langs en u verwacht dat hij u een dagvaarding zal overhandigen. In plaats daarvan vertelt hij tot uw verbazing dat de Politierechtbank u “bij verstek” heeft veroordeeld naar aanleiding van een vermeende verkeersinbreuk, hoewel u van geen enkele gerechtelijke procedure op de hoogte was;
  • Een wijkagent dient zich bij uw woning aan met de boodschap dat een door de Politierechtbank opgelegd rijverbod in werking zal treden en u uw rijbewijs binnen de 4 dagen na datum van zijn bezoek dient in te leveren, dit ondanks het feit dat dit slechts de eerste keer is dat u hiervan hoort.
Kan dat zomaar?

Deze situaties zijn niet ongewoon en komen wel vaker voor. In ons rechtssysteem is het immers mogelijk om te worden veroordeeld “bij verstek”.

Iemand die wordt gedagvaard om op een bepaalde datum voor de rechtbank te verschijnen, kan alsnog in zijn afwezigheid (d.i. “bij verstek”) door de rechtbank worden veroordeeld indien die persoon niet komt opdagen of zich niet laat vertegenwoordigen door een advocaat.

M.a.w. is uw aanwezigheid op de zitting niet vereist voor een rechtsgeldige veroordeling bij verstek.

Een tegen u uitgesproken verstekveroordeling heeft dezelfde waarde als een andere veroordeling en kan eveneens gedwongen worden uitgevoerd door de bevoegde instanties.

Kan ik een verstekveroordeling aanvechten?

Net zoals het geval is bij andere veroordelingen kan men ook tegen een verstekveroordeling hoger beroep aantekenen, maar is dat wel verstandig?

Voor verstekveroordelingen voorziet de wet immers in een extra rechtsmiddel, met name het “verzet”, dat u eerst kan aanwenden alvorens u hoger beroep zou aantekenen.

Dit gaat als volgt te werk:

Wanneer u in uw afwezigheid werd veroordeeld, kan u onder bepaalde wettelijke voorwaarden verzet aantekenen.

De zaak zal opnieuw worden gebracht voor dezelfde rechtbank die de verstekbeslissing heeft gewezen, wat uiteraard impliceert dat u ditmaal wel aanwezig bent of u laat vertegenwoordigen door een advocaat. Dit kan zowel voor de lagere rechter in de eerste procedure als voor de beroepsrechter in de beroepsprocedure gebeuren.

De rechter zal uw zaak volledig opnieuw onderzoeken en een nieuwe beslissing maken die in de plaats van de verstekbeslissing treedt. Belangrijk om daarbij te onthouden is dat de rechtbank geen zwaardere straf kan uitspreken dan de straf die bij verstek werd opgelegd. Uw situatie kan er m.a.w. enkel op verbeteren, of dezelfde blijven indien de rechtbank zijn eerder genomen verstekbeslissing bevestigt (bv. omdat u onvoldoende overtuigende argumenten aanhaalt).

Let wel, beschikt u slechts over een termijn van 15 dagen om verzet aan te tekenen. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag volgend op de dag waarop de gerechtsdeurwaarder zich bij uw woning aandient om u persoonlijk van de verstekbeslissing in kennis te stellen. Indien u op dat ogenblik niet thuis bent, begint de termijn pas te lopen na de dag waarop u van de verstekbeslissing kennis heeft gekregen. In principe zal uw verzet in dat laatste geval steeds als tijdig worden beschouwd.

Kan ik tegen een verstekveroordeling altijd verzet aantekenen?

In sommige gevallen zal u geen rechtsgeldig verzet kunnen aantekenen. Deze zijn de volgende:

  • Indien het verzet niet tijdig werd aangetekend of niet alle formaliteiten werden nageleefd;
  • Indien u wel degelijk aanwezig was op de zitting waarop de aangevochten beslissing werd gewezen;
  • Indien u tegen de verstekbeslissing vooraf en rechtsgeldig hoger beroep heeft aangetekend.

Opgelet, in sommige gevallen zal de rechtbank uw verzet, hoewel tijdig en rechtsgeldig aangetekend, toch als niet bestaande (d.i. “ongedaan”) moeten beschouwen.

Dit is met name het geval indien het Parket kan aantonen dat u wel degelijk op de hoogte was van de dagvaarding in de procedure waarop u afwezig was (bv. indien de dagvaarding u persoonlijk door de gerechtsdeurwaarder werd overhandigd) en u geen overmacht of een wettige reden van verschoning ter rechtvaardiging van uw afwezigheid kan aantonen.

Ook indien u tijdig en rechtsgeldig verzet heeft aangetekend maar u wederom niet aanwezig of vertegenwoordigd bent op de nieuwe zitting, zal u tegen deze “nieuwe verstekveroordeling” geen verzet meer kunnen aantekenen.

Uiteraard blijft het in principe steeds mogelijk om nog hoger beroep aan te tekenen in de situaties waarin geen verzet kan worden aangetekend of waarin het verzet als niet bestaande dient te worden beschouwd.

 

Heeft u vragen in verband met een verstekveroordeling of een betekend rijverbod waarvan u voor de eerste maal hoort? Gelet op de strenge termijn- en vormregels die doorgaans in dergelijke situaties aan de orde zijn, doet u er goed aan om zo spoedig als mogelijk contact op te nemen met een van onze gespecialiseerde advocaten. Wij zijn telefonisch bereikbaar op het nummer + 32 3 369 28 10 of op het e-mailadres info@mijnboete.be.

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?