Schriftelijk beroep ongeldig verklaard omdat u de verkeerde taal hanteerde? Wij hebben voor u de oplossing!

in beroep gaan advocaat

Schriftelijk beroep ongeldig verklaard omdat u de verkeerde taal hanteerde? Wij hebben voor u de oplossing!

Stel u voor: u ontvangt een bevel tot betalen naar aanleiding van een verkeersovertreding begaan in het Waals landsgedeelte, maar u betwist de vermeende inbreuk met klem aangezien u op een weekdag nooit in Wallonië bent en dit voor die bewuste dag zelfs kan bewijzen. Mogelijks heeft men de nummerplaat foutief genoteerd in het proces-verbaal of werd deze gekopieerd.

U vult vervolgens een standaardformulier in het Nederlands in om tegen het bevel tot betalen beroep aan te tekenen, waarin u uw bezwaar nauwkeurig en grondig uiteenzet. Weken later ontvangt u een beslissing van een Franstalige Politierechtbank waarin tot uw verbazing zonder meer wordt geoordeeld dat uw beroep ongeldig is verklaard omdat uw verzoekschrift niet in de juiste taal werd opgesteld.

Hoe kan dat nu? Uw argumenten waren toch terecht? U duidde toch het Nederlands aan als taal waarin u zich wenst uit te drukken? U voldeed toch aan alle strikte vormvereisten die artikel 65/1 Wegverkeerswet voor het beroep tegen bevel tot betalen expliciet voorschrijft?

Talloze Belgen uit alle taalgebieden zien zich dagelijks met dit taalprobleem geconfronteerd, met de begrijpelijke frustraties van dien.

De Taalwet Gerechtszaken van 15 juni 1935

In een drietalig land zoals België zijn de hoven en rechtbanken onvermijdelijk in de verschillende taalgebieden verspreid, met als gevolg dat er voor de goede gang van zaken regels noodzakelijk zijn over welke landstaal voor welk rechtscollege dient te worden gehanteerd. Deze regels vinden hun grondslag in de sinds 15 juni 1935 bestaande Taalwet Gerechtszaken.

De hoven en rechtbanken oefenen hun rechtsmacht uit op een afgebakend grondgebied. De ligging van de zetel van het rechtscollege bepaalt de taal waarin de rechtspleging verloopt en waarin de gerechtelijke akten (“geschriften”) moeten worden opgesteld. De rechtspleging vindt daarom in de meeste gevallen plaats in de taal van het taalgebied waarin de rechtbank gelegen is. Er bestaan wel uitzonderingen op dit principe, bijvoorbeeld in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Kort samengevat betekent dit:

  • dat alle akten van de rechtspleging voor een bepaald rechtscollege in dezelfde taal worden opgesteld;
  • dat vonnissen, arresten en akten betreffende hun tenuitvoerlegging in dezelfde taal worden opgesteld;
  • dat de rechtscolleges in hoger beroep dezelfde taal gebruiken als die waarin de aangevochten beslissing is opgesteld.

Ook al vermeldt artikel 65/1 Wegverkeerswet dus niets uitdrukkelijk over de taal waarin het verzoekschrift moet worden opgesteld, is de Taalwet Gerechtszaken van 1935 hierop nog steeds integraal van toepassing. Dit heeft tot gevolg dat wie een beroep tegen bevel tot betalen in de verkeerde landstaal opstelt, hoe terecht zijn of haar argumenten ook mogen zijn, zijn of haar beroep ongeldig zal zien verklaard worden.

Onze gespecialiseerde advocaten hebben voor u de oplossing om dit taalprobleem te omzeilen

Voor wie zijn of haar beroep tegen bevel tot betalen in de verkeerde landstaal heeft opgesteld, is de hoop op een succesvol beroep nog niet verloren. We illustreren dit aan de hand van een voorbeeld uit onze praktijk:

De heer C., Franstalig en afkomstig uit de provincie Luik, ontving op 26 november 2021 een bevel tot betalen wegens een vermeende verkeersovertreding op 13 november 2020 te Antwerpen. Hij betwistte de hem verweten inbreuk formeel en met klem, aangezien hij nooit in Antwerpen komt en op de foto duidelijk te zien was dat het niet zijn voertuig betrof waarvoor zijn nummerplaat specifiek was ingeschreven. Omdat zijn nummerplaat vermoedelijk gekopieerd was, diende de heer C. hiervoor eveneens een klacht tegen onbekenden in.

Hij diende op 4 mei 2021 een verzoekschrift tegen het bevel tot betalen in en maakte daarvoor gebruik van het standaardformulier, maar dit was in het Frans opgesteld omdat hij het Nederlands onvoldoende machtig is. Zijn verzoekschrift werd om evidente redenen ongeldig verklaard.

Ten einde raad liet de heer C. zich uiteindelijk bijstaan door een van onze gespecialiseerde advocaten, Mr. Hans Leyssen, die na grondig juridisch onderzoek vaststelde dat indien de Taalwet Gerechtszaken integraal van toepassing is op het beroep tegen bevel tot betalen, ook het – minder bekend – correctiemechanisme in de Taalwet Gerechtszaken onvermijdelijk van toepassing moet zijn.

Dit correctiemechanisme houdt in dat wanneer een bepaald geschrift ongeldig wordt verklaard wegens schending van de proceduretaalregels, men over eenzelfde, nieuwe termijn beschikt om de ongeldigheid te herstellen.

Daarom stelden onze advocaten namens de heer C.  een volledig nieuw verzoekschrift op in het Nederlands. Er werd een volledig nieuwe beroepsprocedure opgestart.

Op 25 april 2022 deed de Politierechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen opnieuw uitspraak en volgde de Politierechter ons standpunt over de gehele lijn. Het beroep van de heer C. werd alsnog geldig én gegrond verklaard, waardoor het bevel tot betalen volledig werd kwijtgescholden.

Heeft u vragen in verband met een ontvangen proces-verbaal, een onmiddellijke inning, een minnelijke schikking of een bevel tot betalen? Gelet op de strenge termijn- en vormregels die doorgaans in dergelijke situaties aan de orde zijn, doet u er goed aan om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met één van onze gespecialiseerde advocaten. Wij zijn telefonisch bereikbaar op het nummer + 32 3 369 28 10 of op het e-mailadres info@mijnboete.be.

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?