Te snel gereden

Uw snelheidsboete

De wet is erg streng voor bestuurders met een zware voet. Snelheidsovertredingen zonder ongeval worden altijd bestraft met een geldboete. Een rijverbod kan bijkomend opgelegd worden enkel en alleen als u veel te snel reed. Op deze pagina vindt u alle nuttige informatie in verband met uw snelheidsboete en de straffen en boetes die u kunt verwachten op basis van de wet. Wilt u graag persoonlijk advies van een expert? Neem contact op met ons en vraag om advies.

De geldboete

De minimumboete bedraagt 53 euro. Maar de precieze hoogte van uw geldboete hangt af van uw gemeten snelheid en van de toegelaten snelheid op de plaats waar u geflitst werd. Hoe sneller u reed, hoe hoger uw boete. De maximumboete bedraagt 4.000 euro.

In de schema’s hieronder vindt u de wettelijke grensbedragen voor snelheidsboetes. We vermelden ook wanneer een rijverbod kan opgelegd worden.

Snelheidsboetes in bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving of (woon)erf:

Snelheid Boete bedrag Intrekking Rijverbod (verval) Dagvaarding
10 km te snel €53,00 Nee Nee Bij niet-betaling minnelijke schikking
11-20 km te snel €53,00 + €11/km Nee Nee Bij niet-betaling minnelijke schikking
21-30 km te snel €53,00 + €11/km Mogelijk Mogelijk 8 dagen tot 5 jaar Bij niet-betaling minnelijke schikking
+30 km te snel €80,00 tot €4000,00 Mogelijk Verplicht 8 dagen tot 5 jaar Altijd

Snelheidsboetes op andere wegen:

Snelheid Boete bedrag Intrekking Rijverbod (verval) Dagvaarding
10 km te snel €53,00 Nee Nee Bij niet-betaling minnelijke schikking
11-30 km te snel €53,00 + €6/km Nee Nee Bij niet-betaling minnelijke schikking
31-40 km te snel €53,00 + €6/km Mogelijk Mogelijk 8 dagen tot 5 jaar Bij niet-betaling minnelijke schikking
+40 km te snel €80,00 tot €4000,00 Mogelijk Verplicht 8 dagen tot 5 jaar Altijd

Rijverbod

De rechter beslist over het rijverbod en de duur ervan. Hij kan kiezen om u het rijverbod (i.e. verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig) niet op te leggen, dat is mogelijk in de meeste gevallen. Als hij het oplegt, dan mag hij u bestraffen met een rijverbod van 8 dagen tot vijf jaar. Uw motivatie waarom u geen rijverbod verdient, speelt een belangrijke rol bij de beslissing van de rechter over de uiteindelijke duur ervan. De rechter heeft dan ook een grote vrijheid om hierover een beslissing te nemen.

De rechter heeft geen keuzevrijheid en moet u een rijverbod opleggen in deze twee gevallen:

  • meer dan 40 kilometer per uur te snel;
  • of meer dan 30 kilometer per uur te snel binnen een bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf.

Verzachtende omstandigheden

De rechter kan oordelen dat er sprake is van verzachtende omstandigheden. In dit geval kan de geldboete verminderd worden tot minimaal één euro. Als er zowel een geldboete als een rijverbod wordt uitgesproken, kan de rechter de geldboete verminderen met de kosten van de herstelonderzoeken en –examens en de erelonen van de geneesheer en psycholoog. De boete mag ook hier niet lager liggen dan één euro.

Herhaling

Krijgt u binnen de drie jaar na uw boete voor te snel rijden een nieuwe snelheidsboete? Dan riskeert u het dubbele van de normale boete.

Overdreven snelheid en de verzekering

De verzekering moet tussenkomen voor de uitbetaling van de schade die u veroorzaakt hebt door het ongeval, ook al reed u te snel. Er bestaat geen wettelijke regresvordering voor snelheidsovertredingen (wél voor ongeval na alcoholmisbruik bijvoorbeeld).

Extra sancties voor jonge bestuurders

Jonge bestuurders (die minder dan twee jaar houder zijn van een Belgisch rijbewijs B) worden door de wet extra gestraft bij het begaan van een snelheidsovertreding. Dit zijn de extra sancties:

  • rijverbod: verplicht vanaf 20 km/u te snel (30 km/u buiten bebouwde kom); u krijgt uw rijbewijs ook pas terug na afleggen van een nieuw theoretisch en/of praktisch rijexamen;
  • verzekering: extra vrijstelling van 150 euro; dat wordt 300 euro als u een ongeval had tussen middernacht en zes uur ’s ochtends.

Om uw straf en uw boete zo laag mogelijk te houden, raadpleeg dan gratis één van onze topadvocaten.

9 APRIL 2014. – Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer.

Artikel 2, lid 2

 kan het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid bepaald in de reglementen uitgevaardigd op grond van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, per overtreding, aanleiding geven tot de inning van de volgende som:

a) voor de eerste 10 kilometer per uur boven de toegelaten maximumsnelheid bedraagt de som 53 euro;

b) binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf wordt boven de eerste 10 kilometer per uur boven de toegelaten maximumsnelheid de som van 53 euro met telkens 11 euro vermeerderd voor elke bijkomende kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden;

c) in alle andere gevallen wordt boven de eerste 10 kilometer per uur boven de toegelaten maximumsnelheid de som van 53 euro vermeerderd met telkens 6 euro voor elke bijkomende kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt over-schreden.

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Wet politie wegverkeer of verkeerswet).

Artikel 29§3

Het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid bepaald in de reglementen uitgevaardigd op grond van deze gecoördineerde wetten wordt gestraft met een geldboete van 10 euro tot 500 euro.

De rechter houdt rekening met het aantal kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden.

De volgende overtredingen worden bovendien gestraft met een verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar :

  • het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 40 kilometer per uur, of :
  • het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 30 kilometer per uur binnen een bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf.

Wanneer de rechter het verval van het recht tot sturen niet uitspreekt, motiveert hij deze beslissing.

Contacteer ons meteen

Contacteer ons snel voor gratis advies en bijstand. Gratis? Jazeker, lees het hier.