Overschrijden doorlopende witte lijn.

De doorlopende witte lijn mag niet overschreden worden door een auto of fiets. Doet u dat toch? Dan begaat u een overtreding van de derde graad en riskeert u een stevige boete.
Advocaat Jorgen Van Laer en zijn gespecialiseerd team geven gratis raad bij uw boete.

Uw boete in de praktijk

De wet is duidelijk: een doorlopende witte lijn betekent dat u aan de rechterkant van de lijn moet blijven. Dat geldt ook voor een volle witte lijn met een onderbroken streep ernaast. Ook dan moet u aan de rechterkant van de volle lijn blijven.
Busstroken zijn afgebakend met brede onderbroken strepen. U mag niet op de busstrook rijden, behalve in twee gevallen:

  • als op uw eigen rijvak een hindernis staat (een defecte auto, een mobiele werkplaats, …)
  • als u wil afslaan: dan mag u op de laatste meters voor het kruispunt gebruik maken van de busstrook.

Minnelijke schikking

De kans is groot dat het parket u een minnelijke schikking voorstelt. Dat is een eenmalige betaling om verdere rechtsvervolging te vermijden. Als u die minnelijke schikking aanvaardt, mag u geen verweermiddelen opwerpen – het is dan alles of niets. Indien u de minnelijke schikking niet betaalt, zal u worden gedagvaard voor de politierechtbank. De bedragen van de minnelijke schikking worden bepaald door het parket.
Denkt u dat u wél redenen hebt om de boete aan te vechten? Raadpleeg dan zeker de straf-en verkeersrechtadvocaten van Mijnboete voor het gratis voorbereiden van uw dossier.

Bereken uw boete voor overschrijden van de volle witte lijn

Rijden op een verkeerd baanvak is een overtreding van de derde graad. Dat wil zeggen dat u een ernstige sanctie te wachten staat:

  • Boete: 30 tot 500 euro
  • Rijverbod is mogelijk
  • Jonge bestuurders krijgen sowieso een rijverbod en moeten opnieuw een theoretisch of praktisch examen doen.

Krijgt u voor de tweede keer binnen de drie jaar een boete voor rijden over een volle witte lijn of op een busstrook? Dan verdubbelen de boetebedragen.

Houd er rekening mee dat als u door de politierechter tot een geldboete wordt veroordeeld, deze boete moet vermenigvuldigd worden met de opdeciemen.

Wilt u zich optimaal verzetten tegen deze boete? Vraag gratis advies aan het gespecialiseerde team van Mijnboete.

Verzachtende omstandigheden

De rechter kan oordelen dat er sprake is van verzachtende omstandigheden. In dit geval kan de geldboete verminderd worden, zonder dat deze minder dan één euro mag bedragen. Als er zowel een geldboete als een rijverbod wordt uitgesproken, kan de rechter de geldboete verminderen met de kosten van de herstelonderzoeken en –examens en de erelonen van de geneesheer en psycholoog. De boete mag ook hier niet lager liggen dan één euro.

Bijzondere bewijswaarde proces verbaal

Het proces verbaal beschrijft de feitenversie van de politie. Die versie heeft in de rechtbank een grotere bewijswaarde dan uw feitenrelaas. U moet uw verweer tegen de boete voor het overschrijden van de witte lijn dus aanvullen met extra bewijsmiddelen.
Vraag gratis advies aan advocaat Jorgen Van Laer voor een optimaal verweer.

Artikel 72. Overlangse markeringen die de rijstroken aanduiden

72.1. Deze wegmarkeringen zijn wit en kunnen bestaan uit :

  • 1° een doorlopende streep;
  • 2° een onderbroken streep;
  • 3° een naast elkaar getrokken doorlopende en onderbroken streep.

72.2. Een doorlopende streep betekent dat het iedere bestuurder verboden is deze te overschrijden.
Bovendien is het verboden links van een doorlopende streep te rijden wanneer deze de twee rijrichtingen scheidt.

72.3. Een onderbroken streep betekent dat het iedere bestuurder verboden is deze te overschrijden, behalve om in te halen, om links af te slaan, om te keren of om van rijstrook te veranderen.
Wanneer de trekken van de onderbroken streep korter zijn en dichter bij elkaar getrokken, kondigen zij het naderen van een doorlopende streep aan.
  
72.4. Wanneer een doorlopende en een onderbroken streep naast elkaar getrokken zijn, moet de bestuurder alleen rekening houden met de streep die zich aan zijn kant bevindt.
De bestuurders die deze strepen overschreden hebben om in te halen mogen ze evenwel opnieuw overschrijden om hun normale plaats op de rijbaan te hernemen.

72.5. De rijstrook die is afgebakend met brede onderbroken strepen, aangeduid door het bord F17 en de markering van het woord « BUS », is voorbehouden aan voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer, taxi’s en voertuigen voor schoolvervoer bedoeld in artikel 39bis.
Het woord « BUS » en het verkeersbord F17 worden herhaald na ieder kruispunt.
Fietsers, bromfietsers, motorfietsers en voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, mogen deze rijstrook volgen indien respectievelijk één of meerdere van de volgende symbolen zijn aangebracht op het bord F17 of op een onderbord.
Deze symbolen mogen eveneens op de busstrook worden herhaald.

De prioritaire voertuigen mogen op deze rijstrook rijden wanneer hun dringende opdracht het rechtvaardigt.
De andere voertuigen mogen hierop niet rijden behalve om omheen een hindernis op de rijbaan te rijden en in de onmiddellijke nabijheid van een kruispunt om van richting te veranderen.
Deze voertuigen mogen de busstrook dwarsen om een parkeerplaats gelegen langs de busstrook in te nemen of te verlaten of een eigendom op te rijden of te verlaten en op kruispunten.
72.6. Een of meerdere brede witte doorlopende strepen of de markering, bedoeld in artikel 77.8, bakenen de bijzondere overrijdbare bedding af die voorbehouden is aan voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer.
De woorden « Bus, Tram » mogen op de bijzondere overrijdbare bedding worden aangebracht.
Het verkeersbord F18 wordt herhaald na ieder kruispunt.
Fietsers, bromfietsers, motorfietsers en voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, en taxi’s mogen deze bedding volgen indien respectievelijk één of meerdere van de volgende symbolen, en voor taxi’s het woord « TAXI », zijn aangebracht op het bord F18 of op een onderbord.
Deze symbolen, alsook het woord « TAXI », mogen eveneens op de bijzondere overrijdbare bedding worden herhaald.

De prioritaire voertuigen mogen op deze bedding rijden wanneer hun dringende opdracht het rechtvaardigt.
De andere voertuigen mogen de bijzondere overrijdbare bedding dwarsen om een parkeerplaats gelegen langs deze bedding in te nemen of te verlaten of een eigendom op te rijden of te verlaten en op kruispunten.
Zij mogen hierop niet rijden behalve om omheen een hindernis op de rijbaan te rijden.
De bestuurders die er rijden moeten, in voorkomend geval, de verkeerslichten bedoeld in artikel 62ter. opvolgen. Ze moeten bovendien in de toegelaten richtingen voortrijden.
Wanneer variabele signalisatie wordt gebruikt, mogen de markeringen vervangen worden door witte lichtspijkers.

Gratis juridisch advies

Kreeg u een boete in de bus? Wordt u voor de politierechtbank gedagvaard na een ongeval of verkeersovertreding? Dan schakelt u best een advocaat in.

Gratis advocaat via rechtsbijstand

Meer dan 90 procent van alle autobestuurders heeft recht op een gratis advocaat via zijn verzekeringsmaatschappij. Dat is opgenomen in bijna elke autoverzekeringspolis. Niet vergeten: de rechtsbijstandverzekering dekt ook de eventuele gerechtskosten! U betaalt dus helemaal niets.

U mag die advocaat altijd zelf kiezen – wat uw verzekeringsagent of makelaar ook beweert. U kiest dus best voor een specialist in strafrecht en verkeersrecht. Zoals Jorgen Van Laer en zijn gespecialiseerd team.

Schakel onze gratis advocaten in.

Pro deo advocaat

Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan nog komt u mogelijk in aanmerking voor gratis bijstand door een pro-deo advocaat. Bezorg ons uw loongegevens en informatie over uw boete – dan gaan wij na of u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand.

Schakel gratis een pro deo advocaat in.

Betalende advocaat

Hebt u geen rechtsbijstand en geen recht op een advocaat pro-deo? Dan nog kunt u gebaat zijn bij assistentie van een advocaat – zeker in zwaardere dossiers. Onze specialisten hebben veel ervaring in strafrecht en verkeersrecht. Ze maken graag eerlijke en duidelijke afspraken over ereloon en vergoeding. Zo kan er een vast bedrag worden afgesproken en wordt u niet geconfronteerd met verassingen. Onze advocaten verdedigen uw zaak met verve voor de politierechtbank. Mijnboete.be ziet erop toe dat dit kwaliteitsvol gebeurt.

Neem contact op met advocaat Jorgen Van Laer en zijn team.