Boete voor niet verlenen van voorrang

Voorrang verlenen is een van de basisregels uit de Belgische wegcode. Een boete voor het niet verlenen van voorrang komt dan ook veel voor – zeker in het kader van een ongeval.

Bij een boete voor het niet verlenen van voorrang spelen de feitelijke omstandigheden een belangrijke rol. Vraag gratis raad aan de gespecialiseerde advocaten van Mijnboete.

Wat is voorrang verlenen precies?

Kreeg u een boete voor het niet-verlenen van voorrang aan een andere weggebruiker? Dan wil dat zeggen dat u bent doorgereden waar u eigenlijk had moeten wachten.

Typische voorbeelden zijn:

 • de andere bestuurder kwam van rechts
 • de andere bestuurder reed op een rotonde
 • u vertraagde niet bij een omgekeerde driehoek (verkeersbord B1)
 • u bent niet volledig gestopt aan de lijn naast een stopbord (verkeersbord B5)

Tijdens maneuvers moet u altijd voorrang verlenen

Tijdens het uitvoeren van elk maneuver moet u voorrang verlenen aan de andere bestuurders.

Voorbeelden van manoeuvres zijn:

 • van rijstrook of van file veranderen;
 • de rijbaan oversteken;
 • een parkeerplaats verlaten of oprijden;
 • uit een aanpalende eigendom komen;
 • keren of achteruitrijden.

Veroorzaakte u een ongeval tijdens zo’n manoeuvre? Dan bent u bijna altijd in fout. Veel hangt echter af van de concrete omstandigheden. Raadpleeg daarom zeker een gratis juridisch adviseur.

Uw boete voor niet-respecteren van voorrang

Het niet-respecteren van de voorrangsregels is een overtreding van de tweede graad. De straffen voor dergelijke overtreding omvatten:

 • Geldboete: tussen € 160 tot € 2.000;
 • Rijverbod: mogelijk van 8 dagen tot 5 jaar;
 • Jonge bestuurders (minder dan twee jaar houder van een rijbewijs) krijgen sowieso een rijverbod en moeten opnieuw een theoretisch of praktisch examen doen bij drie overtredingen in één jaar.

Krijgt u voor de tweede keer binnen de drie jaar een boete voor het niet-respecteren van voorrang? Dan verdubbelen de boetebedragen.

Verzet u tegen uw boete. Vraag gratis advies aan straf- en verkeersrechtadvocaat Jorgen Van Laer.

Verzachtende omstandigheden

De rechter kan oordelen dat er sprake is van verzachtende omstandigheden. In dit geval kan de geldboete verminderd worden, zonder dat deze minder dan één euro mag bedragen. Als er zowel een geldboete als een rijverbod wordt uitgesproken, kan de rechter de geldboete verminderen met de kosten van de herstelonderzoeken en –examens en de erelonen van de geneesheer en psycholoog. De boete mag ook hier niet lager liggen dan één euro.

Minnelijke schikking

Kreeg u een voorstel tot minnelijke schikking in de bus? Dan deed het parket u een voorstel om de boete te regelen zonder dat u voor de politierechter moet verschijnen. U betaalt dan gewoon een boete en de zaak is afgehandeld. Indien u dit niet betaalt, zal u toch nog worden gedagvaard. Het parket bepaalt de hoogte van de minnelijke schikking.
Zo’n minnelijke schikking is een gunst. Het parket moet u dat voorstel niet doen. U moet er ook niet op ingaan. Sterker nog: als u denkt dat uw boete onterecht is, mag u de minnelijke schikking zeker niet aanvaarden. Maak in dat geval zeker gebruik van onze gratis juridische bijstand.

De precieze feiten zijn belangrijk

Het niet verlenen van voorrang is moeilijk vast te leggen op een camera. Het is doorgaans een agent die vastgesteld heeft dat u een voorrangsbord genegeerd hebt en u daarom een boete gegeven heeft. Vaak krijgt u ook een boete voor niet-verlenen van voorrang als u betrokken bent in een ongeval en de feiten wijzen uit dat u geen voorrang hebt verleend waar het moest.

U moet goed weten dat de feiten heel belangrijk zijn in het beoordelen van uw fout en uw boete. Verzamel dus zo veel mogelijk bewijsmateriaal om uw versie van de feiten te ondersteunen.

Bijzondere bewijswaarde proces-verbaal

Na elk ongeval of bij elke overtreding maakt de politie een proces-verbaal op. Daarin beschrijven de agenten de feiten zoals zij ze gezien hebben. De feitelijke vaststellingen van de agenten in het proces-verbaal hebben een bijzondere bewijswaarde. Dat wil zeggen dat de rechter meer geloof moet hechten aan hun versie, dan aan de uwe.

Uiteraard mag u de versie van de politie betwisten. U moet dat ook als u recht in uw schoenen staat. Maar om dat goed te doen hebt u extra bewijzen nodig: foto’s, getuigen, tekeningen, … Onze specialisten zijn sterk in het verzamelen van dat bewijsmateriaal om uw zaak verder te helpen.

Neem meteen contact op met advocaat Jorgen Van Laer en zijn medewerksters voor gratis juridisch advies.

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (Wegcode of Verkeersreglement)

Artikel 12. Verplichting voorrang te verlenen

12.1. Elke weggebruiker moet voorrang verlenen aan de spoorvoertuigen; daartoe moet hij zich zo snel mogelijk van de sporen verwijderen.
12.2. De bestuurder die een kruispunt oprijdt moet dubbel voorzichtig zijn ten einde alle ongevallen te voorkomen.
12.3.1. Elke bestuurder moet voorrang verlenen aan de bestuurder die van rechts komt, behalve indien hij op een rotonde rijdt of indien de bestuurder die van rechts komt uit een verboden rijrichting komt.
De bestuurder moet evenwel voorrang verlenen aan iedere bestuurder die rijdt op de openbare weg of de rijbaan die hij oprijdt:

 • wanneer hij uit een openbare weg of een rijbaan met een verkeersbord B1 (omgekeerde driehoek) of met een verkeersbord B5 (stop) komt.
  B1 B5
 • wanneer hij uit een aardeweg of een pad op een openbare weg met een rijbaan komt.

12.3.2. Opgeheven (KB 29-01-2007, art. 1)
12.4. De bestuurder die een maneuver wil uitvoeren, moet voorrang verlenen aan de andere weggebruikers.
Worden inzonderheid als manoeuvres beschouwd : van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aanpalende eigendom komen, keren of achteruitrijden.
Wordt niet als manoeuvre beschouwd : zich op het einde van een fietspad op de rijbaan begeven om rechtdoor te rijden.
12.4bis. De bestuurder die een trottoir of een fietspad oversteekt, moet voorrang verlenen aan de weggebruikers die overeenkomstig dit besluit gerechtigd zijn om het trottoir of fietspad te volgen.
12.5. De bestuurder die voorrang moet verlenen, mag slechts verder rijden indien hij zulks kan doen zonder gevaar voor ongevallen, gelet op de plaats van de andere weggebruikers, hun snelheid en de afstand waarop zij zich bevinden.

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Wet politie wegverkeer of verkeerswet).

Artikel 29§1 derde lid

De Koning kan overtredingen van de reglementen uitgevaardigd op grond van deze gecoördineerde wetten die de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar brengen en de overtredingen die bestaan uit het onrechtmatig gebruiken van parkeerfaciliteiten voor personen met een handicap of uit gedragingen inzake de inschrijving waardoor men zich aan vervolging kan onttrekken, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, als zodanig aanwijzen als overtredingen van de tweede graad. Deze overtredingen worden gestraft met een geldboete van 20 euro tot 250 euro.

Gratis juridisch advies


Kreeg u een boete in de bus en wenst u gratis en vrijblijvend juridisch advies?

Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag verder.

Juridische bijstand


Wordt u voor de politierechtbank gedagvaard na een ongeval of verkeersovertreding? Dan schakelt u best de juridische bijstand van een advocaat in. Dit kan op de volgende drie manieren:

1. Gratis advocaat via rechtsbijstand

Meer dan 90 procent van alle autobestuurders heeft recht op een gratis advocaat via zijn verzekeringsmaatschappij. Dat is opgenomen in bijna elke autoverzekeringspolis. Niet vergeten: de rechtsbijstandverzekering dekt ook de eventuele gerechtskosten! Daarom betaalt u dus helemaal niets.

U mag die advocaat altijd zelf kiezen – wat uw verzekeringsagent of makelaar ook beweert. U kiest dus best voor een specialist in strafrecht en verkeersrecht. Zoals Jorgen Van Laer en zijn gespecialiseerd team.

Schakel onze gratis advocaten in.

2. Pro deo advocaat

Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan nog komt u mogelijk in aanmerking voor gratis bijstand door een Pro deo advocaat. Bezorg ons uw loongegevens en informatie over uw boete – dan gaan wij na of u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand.

Schakel een pro deo advocaat in.

3. Betalende advocaat

Hebt u geen rechtsbijstand en geen recht op een advocaat pro-deo? Dan nog kunt u gebaat zijn bij assistentie van een advocaat – zeker in zwaardere dossiers. Onze specialisten hebben veel ervaring in strafrecht en verkeersrecht. Ze maken graag eerlijke en duidelijke afspraken over ereloon en vergoeding. Zo kan er een vast bedrag worden afgesproken en wordt u niet geconfronteerd met verrassingen. Onze advocaten verdedigen uw zaak met verve voor de politierechtbank. Mijnboete.be ziet erop toe dat dit kwaliteitsvol gebeurt.

Neem contact op met advocaat Jorgen Van Laer en zijn team.