Rijden zonder rijbewijs

Overtredingen inzake het rijbewijs

Het rijbewijs is het belangrijkste document voor iedere chauffeur. Het bepaalt de grenzen waarbinnen u een auto of ander voertuig mag besturen. Iedereen die zich schuldig maakt aan een overtreding van de regels rond het rijbewijs, riskeert een zware geldboete en een rijverbod.

Een rijbewijs als dusdanig volstaat overigens niet om zomaar met de wagen te mogen rijden. Dat rijbewijs moet namelijk ook nog geldig zijn, geschikt zijn voor het voertuig waarmee u rijdt én het mag niet vervallen zijn door een rijverbod.

Rijden zonder rijbewijs

Voor het rijden zonder rijbewijs riskeert u:

 • een geldboete van 1.600 tot 16.000 euro;
 • een rijverbod van acht dagen tot vijf jaar;
 • een gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar.

Dezelfde bestraffing geldt voor het besturen van een voertuig zonder het naleven van de voorwaarden of beperkingen (codes) op het rijbewijs.

Indien u binnen de drie jaar opnieuw wordt geverbaliseerd voor het rijden zonder rijbewijs kan de politierechter u een rijverbod opleggen van meer dan vijf jaar of zelfs voorgoed.

Valse verklaring om een rijbewijs te bekomen

Dezelfde straffen gelden voor wie een valse verklaring heeft afgelegd om de afgifte van zijn rijbewijs of een als zodanig geldend bewijs te bekomen. In dergelijk geval zal u tevens verplichte medische en psychologische proeven moeten ondergaan.

Rijbewijs niet bij of weigeren te tonen

Hebt u wel een rijbewijs, maar hebt u het niet op zak? Dan riskeert u een geldboete van 80 tot 4.000 euro. Bij herhaling binnen de drie jaar wordt deze geldboete verdubbeld.

Overtreding van de regels rond het voorwaardelijk rijbewijs

Een voorwaardelijk/voorlopig rijbewijs legt de houder ervan grenzen op. Zo mag u niet na 22 uur of in het weekend rijden. Doet u dat toch? Dan rijdt u rond zonder geldig rijbewijs en riskeert u een geldboete van 400 tot 4.000 euro.

Ook een passagier (begeleider) die u laat sturen buiten de grenzen van het voorlopige rijbewijs, riskeert eenzelfde straf.

Om uw straf en uw boete zo laag mogelijk te houden, raadpleeg dan gratis één van onze topadvocaten.

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Wet politie wegverkeer of verkeerswet).

Artikel 21

Niemand mag op de openbare weg een motorvoertuig besturen, tenzij hij houder is van, en tevens bij zich heeft, een rijbewijs in België regelmatig afgegeven, of een buitenlands nationaal of internationaal rijbewijs onder de voorwaarden vastgesteld door de bepalingen die inzake internationaal wegverkeer van toepassing zijn. Het rijbewijs moet geldig zijn voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Artikel 30

§ 1. Met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 200 euro tot 2000 euro of met één van deze straffen alleen, wordt gestraft hij die:

 een motorvoertuig bestuurt zonder houder te zijn van het rijbewijs vereist voor het besturen van dit voertuig, of van het als zodanig geldend bewijs;

 een motorvoertuig bestuurt zonder de voorwaarden of de beperkingen, vermeld op het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs, onder meer in de vorm van codes, na te leven, onverminderd de toepassing van eventuele specifieke bepalingen vervat in deze wet;

 een valse verklaring heeft afgelegd om de afgifte van een rijbewijs of van een als zodanig geldend bewijs te bekomen; in dit geval wordt het verkregen document in beslag genomen en de verbeurdverklaring ervan wordt uitgesproken in geval van veroordeling;

 een motorvoertuig bestuurt terwijl hij lijdt aan een van de lichaamsgebreken of aandoeningen, door de Koning bepaald overeenkomstig artikel 23, §1, 3°, of indien hij niet voldaan heeft aan het geneeskundig onderzoek, door de Koning opgelegd in de gevallen die Hij bepaalt.

§ 2. Met geldboete van 50 euro tot 500 euro, wordt gestraft hij die:

 een overtreding heeft begaan van de bepalingen door de Koning vastgesteld krachtens artikel 23, §1, 2° en 4°, hetzij als bestuurder, hetzij als persoon die een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing;

 met het oog op de scholing in het sturen, een persoon begeleidt die in overtreding is met de bepalingen van 1°.

§ 3. Met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro of met een van die straffen alleen, en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang, wordt gestraft hij die een motorvoertuig bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op scholing terwijl zijn rijbewijs of het als zodanig geldende bewijs dat vereist is voor het besturen van dat voertuig of voor het begeleiden met het oog op scholing met toepassing van artikel 55 onmiddellijk is ingetrokken of terwijl de onmiddellijke intrekking met toepassing van artikel 55bis is verlengd.

§4. De gevangenisstraffen en geldboeten worden verdubbeld bij herhaling van de bepalingen van § 1, § 2 of § 3, binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis met toepassing van een van deze bepalingen, dat in kracht van gewijsde is gegaan.

Artikel 31

Met geldboete van 10 euro tot 500 euro wordt gestraft hij die, buiten de in artikelen 30, 34 §2, 2°, 37bis, § 1, 4° en 48 bedoelde gevallen, een motorvoertuig bestuurt zonder het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs vereist voor het besturen van dit voertuig bij zich te hebben of weigert die documenten te vertonen overeenkomstig artikel 22, wanneer hij daarom wordt verzocht.

In geval van verzachtende omstandigheden kan de geldboete verminderd worden, zonder dat ze minder dan 1 euro mag bedragen.

De straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsContacteer ons meteen

Contacteer ons snel voor gratis advies en bijstand. Gratis? Jazeker, lees het hier.

  Dagvaarding ontvangen? Upload hem hierbij.


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  Mijn Boete team advocaten verkeersrecht
  Hulp nodig?